Befordran, docentur och excellent lärare

Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik har fastställt rekommendationer och riktlinjer för anställning och befordran. Syftet med dessa är att göra processen så snabb, enkel och korrekt som möjligt.

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

""

Initering av den sökande

När du är redo att ansöka om befordran till professor skickar du e-post till rekrytering-teknat@uu.se där du skriver att du vill ansöka om befordran. Ange också vilket ämne din ansökan gäller.

Ämnen inom vilka det är möjligt att söka befordran till professor

Därefter får du en länk till Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi, där du laddar upp din ansökan. Länken är öppen i en vecka. Din ansökan anses vara mottagen av fakulteten när du laddat upp den i Varbi.

Instruktioner för ansökan Pdf, 150 kB.

Förslag och utseende av sakkunniga och ämnesrepresentanter

 • Sakkunniga utses av områdesnämnden/fakultetsnämnden efter förslag från sektionsdekan för den sektion där den sökande är anställd. Sektionsdekanen ska tillse att jävsförhållande ej föreligger.
 • Minst tre sakkunniga, varav en inom ämnesområdet och två inom specialiseringen, ska utses vid befordran till professor.
 • Bland de sakkunniga ska finnas minst en kvinna och minst en man om det inte finns synnerliga skäl.
 • De sakkunniga ska både vara vidtalade och ha accepterat uppdraget när förslag skickas till rekrytering@teknat.uu.se.
 • Att tänka på när förslag på sakkunniga tas fram
 • Utseende av ämnesrepresentanter

Beredningsprocessen

Förstamöte anställningsberedningen (AB)

När ämnesrepresentanter och sakkunnigutlåtanden inkommit planeras ärendet in för ett förstamöte in i AB.

Den föredragande ämnesrepresentanten redogör för sökandens vetenskapliga och pedagogiska meriter och efter diskussion och överläggning beslutar AB om möjlighet till befordran. Om kandidaten uppfyller kriterierna bjuds denne in för forskningspresentation och intervju.

Andramöte anställningsberedningen (AB)

Genomförande av forskningspresentation och intervju. Därefter fattar AB beslut om att föreslå befordran eller ej.

Arbetsutskottet föreslår beslut om befordran till rektor. Rektor fattar beslut om befordran. Fakultetshandläggare tar ut nytt anställningsavtal. Vid befordran från universitetslektor till professor sätts ny lön enligt schablon.

Olika regelverk för befordran till universitetslektor

För biträdande universitetslektorer som innehar en fyraårig anställning gäller riktlinjer för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet vid befordran till universitetslektor.

För biträdande universitetslektorer som innehar en sexårig anställning samt universitetsadjunkter gäller Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Initering av den sökande

När du är redo att ansöka om befordran till universitetslektor skickar du e-post till rekrytering-teknat@uu.se där du skriver att du vill ansöka om befordran. Därefter får du en länk till Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi, där du laddar upp din ansökan.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning ska ansökan om befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor inkomma till fakulteten senast sex månader innan anställningen som biträdande universitetslektor upphör. Din ansökan anses vara mottagen av fakulteten när du laddat upp den i Varbi.

Instruktioner för ansökan Pdf, 150 kB.

Fakultetshandläggare på kansliet fortsätter hanteringen av ärendet och återkommer längre fram i processen.

Förslag och utseende av sakkunniga och ämnesrepresentanter

 • Sakkunniga utses av sektionsdekan efter förslag från prefekt för den institution där den sökande är anställd. Prefekten ska tillse att jävsförhållande ej föreligger.
 • Minst två sakkunniga ska utses vid befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor.
 • Bland de sakkunniga ska finnas minst en kvinna och minst en man om det inte finns synnerliga skäl.
 • Samtliga sakkunniga, undantaget eventuell särskilt utsedd specialsakkunnig för pedagogisk skicklighet, ska utvärdera samtliga bedömningsgrunder
 • De sakkunniga ska både vara vidtalade och ha accepterat uppdraget när förslag skickas till rekrytering@teknat.uu.se.
 • Att tänka på när förslag på sakkunniga tas fram
 • Utseende av ämnesrepresentanter

Beredningsprocessen

Förstamöte anställningsberedningen (AB)

När ämnesrepresentanter och sakkunnigutlåtande inkommit planeras ärendet in för ett förstamöte in i AB.

Den föredragande ämnesrepresentanten redogör för sökandens vetenskapliga och pedagogiska meriter och efter diskussion och överläggning beslutar AB om möjlighet till befordran. Om kandidaten uppfyller kriterierna bjuds denne in för provföreläsning och forskningspresentation/intervju. 

Andramöte anställningsberedningen (AB)

Genomförande av provföreläsning, forskningspresentation och intervju. Därefter fattar AB beslut om att föreslå befordran eller ej.

Arbetsutskottet fattar beslut om befordran. Prefekten löneförhandlar med sökande om det är befordran från biträdande universitetslektor. Vid befordran från universitetsadjunkt sätts ny lön enligt schablon.

VHR tar ut nytt anställningsavtal.

Ansökningsförfarande

Docenturansökningar hanteras löpande under terminstid.

Ansökan inlämnas via universitetets rekryteringssystem Varbi. Mejla docentur-teknat@uu.se för att få en inloggningslänk. Skriv Ansökan om antagning som docent i [forskarutbildningsämne] i ämnesraden. Ansökan anses vara mottagen av fakulteten när du laddat upp den i Varbi.

Docentur kan sökas inom fakultetens forskarutbildningsämnen.

Ansökningarna bedöms av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens docenturnämnd.

Bedömningen görs i enlighet med kapitel 12 i riktlinjer för rekrytering och befordran av lärare vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och redogöra för hur du uppfyller kriterierna för att bli antagen som docent.

Instruktion för ansökan

Beredningsprocess för ansökan om docentur

Fullständiga beredningsprocessen för docentur

Styrdokument och anvisningar

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (för antagning av docent – se kapitel 12)

Instruktioner för docenturansökan

Instruktion till sakkunnig för bedömning av docenturansökan

Anvisningar för docenturföreläsningar

Kurser för medarbetare

För att belöna pedagogisk skicklighet har Uppsala universitet infört möjligheten att bli antagen som excellent lärare (”distinguished university teacher”). En excellent lärare är en lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Denna nivå skiljer sig tydligt från grundnivån, på liknande sätt som antagning som docent skiljer sig från doktorsexamen.

Instruktioner och information rörande ansökan som excellent lärare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin