Excellent lärare

Ansökningsförfarande

Du kan ansöka om att bli excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet om du är tillsvidareanställd universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor vid fakulteten. Det finns ett ansökningstillfälle per termin, vanligen i mitten av september och i slutet av februari.

Ansökan inlämnas via universitetets rekryteringssystem Varbi. Mejla anna.lind@uu.se för att få en inloggningslänk. Skriv Ansökan excellent lärare i ämnesraden.

För att hanteras under vårterminen ska ansökan vara uppladdad i Varbi senast den 29 februari 2024.


Ansökningarna bedöms av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens nämnd för antagning av excellenta lärare.


Bedömningen görs i enlighet med kapitel 11 i riktlinjer för rekrytering och befordran av lärare vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet.

Om ansökan

Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska redogöra för hur du uppfyller kriterierna för att bli antagen som excellent lärare. Den ska vara tydligt strukturerad och sammanställd på ett sådant sätt att en utomstående bedömare kan skapa sig en bild av dina sammanlagda meriter och professionella erfarenheter, med betoning på de pedagogiskt relevanta, samt göra en bedömning av din pedagogiska skicklighet.

Vad ansökan ska innehålla

Hela ansökan får omfatta maximalt 120 sidor. Ansökningshandlingarna ska vara samlade i fem PDF-filer enligt följande:

  • Undervisningsinsatser (omfattning, nivå, djup, bredd och form)
  • Ledning av pedagogisk verksamhet
  • Uppdrag i nämnder och råd
  • Publicerade läromedel och undervisningsmedier
  • Erhållna medel för pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete
  • Publikationer och konferensbidrag med pedagogisk relevans
  • Populärvetenskapliga framställningar och samverkan med det omgivande samhället
  • Högskolepedagogisk utbildning
  • Pedagogiska utmärkelser

Den pedagogiska meritportföljen ska vara ett personligt dokument där du redogör för din pedagogiska grundsyn och reflekterar över lärande och undervisning utifrån egna erfarenheter och kunskaper om studenters lärande.

Du ska beskriva och diskutera din pedagogiska skicklighet i relation till samtliga fem kriterier som beskrivs i fakultetens riktlinjer för antagning av excellent lärare (undervisningsskicklighet, helhetsperspektiv, vetenskapligt och prövande förhållningssätt, samverkan med kollegor och studenter samt pedagogiskt ledarskap).

Den pedagogiska meritportföljen ska spegla bredden av pedagogisk verksamhet, inklusive examination, handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete och ledarskap.

Du ska presentera ett urval exempel utifrån relevanta teman som relateras till vetenskaplig teori, din pedagogiska grundsyn och till fakultetens kriterier för pedagogisk skicklighet.

Det är viktigt att portföljtexten är reflekterande. I den pedagogiska portföljen anges alltså inte bara vad du har gjort, utan också hur och varför samt vad det gav för resultat och vad som kan läras av erfarenheten.

Material som kan bidra till att styrka innehållet i CV och pedagogisk portfölj ska bifogas. Exempelvis intyg med omdömen från studierektor eller kollega, kursrapporter med sammanfattningar av kursvärderingar och arbetsmaterial (såsom kursplaneringar, kompendier, laborationsinstruktioner eller examinationsuppgifter).

Särskilt kriteriet för undervisningsskicklighet kan vara svårt att visa enbart genom vad som kan skrivas fram i portföljens text. Det är därför särskilt viktigt att bilägga relevanta kursvärderingar, formativa utvärderingar eller motsvarande som underlag för att styrka kriteriet för undervisningsskicklighet.

Prefekten ska i sin rekommendation uttrycka sitt stöd för din ansökan.

För en prefekt som ansöker om att bli antagen som excellent lärare kan ställföreträdande prefekt, studierektor, ämneskoordinator eller annan pedagogisk ledare skriva rekommendationen.

Intyget ska skrivas av någon som prefekten särskilt utser (till exempel studierektor, programsamordnare, ordförande i programkommitté eller motsvarande).

Stöd i arbetet med ansökan

Bedömningen om antagning som excellent lärare baseras på ansökan, sakkunnigutlåtanden och intervju. Det är därför viktigt att den pedagogiska skickligheten inom alla de fem bedömningsområden som beskrivs i fakultetens riktlinjer för antagning som excellent lärare belyses i ansökan. Det rekommenderas starkt att den sökande deltar i de verkstäder för ansökan till excellent lärare som anordnas av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd (TUR). Det är att rekommendera att den sökande har fått återkoppling på portföljen innan ansökan lämnas in. Detta kan, förutom i TUR:s verkstäder, exempelvis ske genom avstämning med någon av fakultetens excellenta lärare eller pedagogiska ledare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin