Instruktion för sakkunnig för bedömning av docenturansökan

Riktlinjer för antagning av docent finns i avsnitt 12 i Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet:

  • Behörig att antas som docent är den som avlagt doktorsexamen (eller har motsvarande vetenskaplig kompetens) och som därutöver har förvärvat erforderliga vetenskapliga och pedagogiska meriter.
  • Den vetenskapliga meriteringen, som väger tyngst, ska karaktäriseras av hög kvalitet, nytänkande, god framställningsförmåga och dokumenterad självständighet.
  • I normalfallet ska omfattningen av den totala vetenskapliga produktionen, presenterad i internationella vetenskapliga publikationer, omfatta självständig produktion (utöver doktorsexamen) motsvarande minst en doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Sakkunnigutlåtandet

(1-2 sidor, skrivet på svenska eller engelska, laddas upp i Varbi) ska utgöra ett underlag för docenturnämndens bedömning av sökandes vetenskapliga skicklighet och innehålla följande punkter:

  1. Kvalitet
  2. Nytänkande
  3. Framställningsförmåga
  4. Självständighet
  5. Omfattning av självständig vetenskaplig produktion utöver doktorsexamen
  6. Sammanfattande bedömning och motiverad rekommendation till docenturnämnden (antagning/avslag)

Skulle det i ansökningshandlingarna saknas sådan dokumentation på några punkter att en slutlig bedömning blir omöjlig skall detta klart anges i yttrandet med specifikation av vad som saknas. Den pedagogiska meriteringen bedöms av docenturnämnden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin