Ämnesrepresentanter

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en fakultetsgemensam anställningsberedning. Två ämnesrepresentanter utses som ledamöter för varje enskilt ärende av fakultetsnämndens arbetsutskott på förslag av berörd sektionsdekan efter dennes samråd med berörd prefekt och rekryterande verksamhet. En av ämnesrepresentanterna utses på förslag från berörd sektionsdekan av fakultetsnämndens arbetsutskott till föredragande i ärendet.

Minst en ämnesrepresentant ska vara man och minst en ska vara kvinna om det inte finns särskilda skäl. Sektionsdekanen ska ange särskilda skäl skriftligen i beslutsunderlag till fakultetsnämndens arbetsutskott. Sektionsdekanen kan föreslå sig själv som ämnesrepresentant. Om sektionsdekanen är jävig föreslår prefekten ämnesrepresentanter.

I beredningsprocessen går det att läsa om vad uppdraget som ämnesrepresentant innebär.

Ur teknats riktlinjer:

Anställningsberedningens presidium och ämnesrepresentanter ska ha pedagogisk och vetenskaplig kompetens och rekryteras ur den grupp lärare och forskare som är valbara till områdesnämnden enligt rektorsbeslut UFV 2022/420.

Ur rektorsbeslut UFV 2022/420:

Röstberättigad och valbar
Majoriteten av ledamöterna i områdesnämnden utgörs av personer med vetenskaplig kompetens. I områdesnämnden kan personer inväljas som inte tillhör vetenskapsområdets fakulteter. Rösträtt vid val till områdesnämnden har personer med vetenskaplig kompetens inom områdesnämndens ansvarsområde. Med person med vetenskaplig kompetens avses i det här sammanhanget den som är

  • anställd som professor eller
  • annan person med anställning som lärare eller forskare för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens.

Som lärare eller forskare inom en områdes- respektive fakultetsnämnds ansvarsområde, definieras de som är anställda tillsvidare eller för viss tid som är längre än två år vid universitetet omfattande minst 50 procent av heltidsanställning och om arbete omfattande minst 40 procent av heltidsanställning utförs inom nämndens ansvarsområde. Den som är tjänstledig mer än 50 procent har inte rösträtt men är valbar om tjänstledigheten varar mindre än hälften av mandatperioden.

Emeriti eller personer som avgått med ålderspension och sedan återanställts kan alltså inte utses till ämnesrepresentanter, inte heller adjungerade professorer eller gästprofessorer med anställning med omfattning mindre än 50 procent eller anställningsperiod kortare än två år.

Däremot går det utmärkt att föreslå personer från annan institution eller annan fakultet inom UU, bara de uppfyller kraven ovan och är insatta i ämnesområdet.

Prefekt kan inte vara ämnesrepresentant.

Ämnesrepresentanter ska helst ha högre men i alla fall samma befattning än anställningen som ska utvärderas. Har en ämnesrepresentanterna samma befattning som anställningen som den som ska utvärderas bör den andra ha högre.

Ämnesrepresentant vid utvärdering av befordran till professor ska själv vara professor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin