Att tänka på när förslag på sakkunniga tas fram

Inför förslag på sakkunniga för läraranställningar

Biträdande universitetslektor, universitetslektor och professor är läraranställningar vid Uppsala universitet.

Sakkunnig ska i normalfallet ha läraranställning själv och ha kompetens och erfarenhet nog att bedöma både forskningsmeriter och pedagogiska meriter.

Sakkunniga ska helst ha högre men i alla fall samma befattning/kompetensnivå än anställningen som ska utvärderas. Har en av de sakkunniga samma befattning/kompetensnivå som anställningen som ska utvärderas bör den andra ha högre.

Sakkunnig vid utvärdering av ansökan/befordran till professor ska själv vara professor.

Sakkunnig ska vara extern, dvs inte ha någon anställning alls vid Uppsala universitet.

I de fall där sakkunnig föreslås som har anställning vid organisation som inte har akademiska lärarbefattningar ska bedömning göras om sakkunnig har motsvarande kompetens. Bedömningen ska bifogas förslaget.

Sakkunniga ska i normalfallet vara av bägge könen. Motivering ska bifogas om förslag på sakkunniga av endast ett kön ges.

Om formulering finns med i annonsens att den som erbjuds anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den begär det och uppfyller kraven (anställningsordningen § 51), är det en god idé att sakkunniga för universitetslektoratet är professorer. Då kan samma sakkunniga användas vid utvärdering för professorkompentens hos den sökande som erbjuds anställning i det fall den begärt befordran, vilket sparar tid jämfört med om ny sakkunnig måste anlitas.

Arvoden

De sakkunniga erhåller en ersättning (arvode) för utfört uppdrag. Det utgör ett personligt arvode och utbetalas till dem i egenskap av fysisk person. Arvodets storlek bestäms utifrån typ av ärende. Aktuella arvoden finns i fakultetens verksamhetsplan (näst sista sidan).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin