Instruktion för ansökan som docent

 1. Ansökningsbrev
 • Ämne för docenturen
 • Förteckning över bilagor

2. Forskarutbildningsansvarig professors rekommendation (1-2 sidor)

 • Sammanfattning av sökandes vetenskapliga meritering
 • Sammanfattning av sökandes pedagogiska meritering
 • Sökandes självständighet
 • Docenturens nytta för vetenskapsområdet (art och omfattning av förväntad insats)
 • Förslag på en ojävig sakkunnig professor (som ska vara vidtalad och ha accepterat) från annan fakultet än sökanden

3. CV (meritsammanställning)

 • Vetenskaplig meritering:
  • Doktorsexamen (lärosäte och datum)
  • Postdoktorsvistelser (placering och år)
  • Nuvarande anställning, förordnandetid
  • Tidigare anställningar och förordnandetider
  • Förteckning över erhållna forskningsanslag (finansiär, projektnamn, år, erhållet belopp, grad av ansvar: huvudsökande eller medsökande)
  • Övriga vetenskapliga meriter
 • Pedagogisk meritering:
  • Egen högskolepedagogisk utbildning:
   • Kurser i pedagogik och handledning (kursnamn, omfattning)
  • Undervisningserfarenhet:
   • Kursnamn, poäng, nivå (grundnivå, avancerad nivå), undervisningsmoment (t.ex. lektion, laboration), omfattning (antal timmar eller procent man har undervisat), undervisningsspråk, antal studenter
  • Handledarerfarenhet:
   • Handledningens art, nivå (kandidat, master, doktorand, postdoktor), omfattning och grad av ansvar (huvudansvar eller biträdande)
  • Övriga pedagogiska meriter
 • Övriga meriter
  • Exempelvis utmärkelser, priser och uppdrag/ledamotskap (sakkunnig, opponent, betygsnämnd, forskningsråd, utvärderare etc.)

4. Vetenskaplig verksamhet

Kortfattad (1-2 sidor) redogörelse för och reflektion över egen vetenskaplig verksamhet.

5. Pedagogisk verksamhet

Kortfattad (1-2 sidor) redogörelse för och reflektion över egen pedagogisk verksamhet.

6. Redovisning av vetenskapliga arbeten

Uppställd enligt följande:

 • Doktorsavhandling (arbeten som ingår i doktorsavhandlingen anges tydligt)
 • Artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter (för varje publikation med flera författare ska det tydligt anges vad den sökande bidragit med)
 • Vetenskapliga konferensbidrag
 • Böcker och bokkapitel
 • Övriga vetenskapliga publikationer/rapporter
 • Patent

7. Förteckning över bifogade publikationer

Lista med maximalt 10 utvalda publikationer som bifogas under punkt 11.

8. Doktorsexamensbevis

9. Kursintyg från utbildning i pedagogik och handledning

10. Eventuellt övrigt material som kan styrka sökandes kompetens

11. Eget urval av högst tio vetenskapliga arbeten i fulltext

Här bifogas de publikationer som listas under punkt 7.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin