Vad innebär doktorandstudier?

Enligt Högskoleförordningen, kap 1 § 4, är en doktorand ”en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå”.

Det betyder att en doktorand i första hand är en student som främst ska ägna sig åt sin egen utbildning och för att anses ”bedriva” utbildning på forskarnivå krävs en viss grad av aktivitet. Denna aktivitet ska varje termin rapporteras in av institutionen i studiedokumentationssystemet Uppdok.

Individuell studieplan

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska fastställas av prefekten, efter samråd med doktoranden och hans/hennes handledare.

För doktorsexamen ska nettostudietiden vara högst fyra år och för licentiatexamen högst två år. Höstterminen omfattar perioden juli-december och vårterminen perioden januari-juni. Om man studerar på heltid betyder det en aktivitetsgrad på 100 procent, vilket motsvarar 40 timmar i veckan i genomsnitt under ett kalenderhalvår.

Det är viktigt att du som doktorand känner till vilka förutsättningar som gäller och vart du kan vända sig om det uppstår problem.

Arbets- och anställningsvillkor för doktorander

Graden av aktivitet kan av olika skäl variera över tid men det är viktigt att doktoranden själv vet vad som rapporteras, då aktivitetsgraden ligger till grund för bedömningen av vissa arbets- och anställningsvillkor. Ett exempel är rätten att utnyttja företagshälsovården. Inrapporteringen av aktivitet gäller alla doktorander oavsett finansieringsform.

Doktorander kan ha olika finansieringsformer för sin utbildning. På samma sätt som för aktivitet ska institutionen, i Uppdok, rapportera vilken finansieringsform varje doktorand har. Det ska göras varje termin.

Doktorandanställning – den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå, heltid under fyra år. En anställd doktorand har samma villkor som andra yrkesgrupper vid universitetet och omfattas också av lokala kollektivavtal, exempelvis lönestegen för doktorander.

Stipendier – är inte anställning och en stipendiat omfattas inte av universitetets anställningsvillkor.

Det är vanligt att doktorander, vid sidan av forskarutbildningen, erbjuds någon form av institutionstjänstgöring, till exempel administration eller undervisning. Anställda doktorander får bara utföra institutionstjänstgöring motsvarande 20 procent av en heltid. Om en doktorand även har institutionstjänstgöring så ska nettostudietiden förlängas i motsvarande grad.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin