Anpassning av nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk

För elever med funktionsnedsättningar och för elever med läs- och skrivsvårigheter kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet. Utgångspunkterna för att göra anpassningar är följande:

 • Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hän­syn tagen till vad provet prövar och elevens förutsättningar.
 • Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva.
 • Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man ska kunna anpassa genomförandet av ett nationellt prov.
 • Det är viktigt att läraren informerar eleven och eventuellt vårdnadshavaren om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas samt för en dialog med eleven inför ett beslut om anpassning.

Vad gäller för respektive prov?

Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. Läs mer om om vad som gäller för de olika proven under respektive rubrik nedan.

Råden som finns på denna webbplats ger exempel på möjlig anpassning, snarare än en uttömmande lista av vad som får göras. Samma information finns i respektive provs häfte Lärarinformation.

Staty med hörlurar på sig.

Anpassning kan innebära följande:

 • Att eleven får förlängd provtid och/eller att en eller flera pauser planeras in. Ett delprov ska dock göras klart under en och samma dag.
 • Att läraren förvissar sig om att eleven har förstått instruktionerna till uppgiften.
 • Texten i elevmaterialen kan förstoras.

Läsförståelseproven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 prövar avkodning och förståelse av text. Anpassas provsituationen är det viktigt att se till att provet fortfarande prövar rätt saker. Om till exempel texten eller uppgifterna som är utformade för att pröva läsförmåga läses upp högt för eleven, prövas inte längre denna förmåga.

Mer information om anpassningar för elever med funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter i samband med de nationella proven finns på Skolverkets webbsida Anpassa prov i grundskolan.

Anpassning vid provtillfället kan till exempel vara följande:

Delprov A

Momentet Presentation

 • Förlängd tid kan ges till förberedelsen av presentationen.
 • Elever med talängslan kan få sitta ner vid själva presentationen.

Momentet Samtal

 • Diskussionsfrågorna kan vid behov läsas upp av en lärare i stället för av eleven. Läraren ska dock inte delta i samtalet. Det är inte heller tillåtet att minska gruppstorleken i något av momenten så att eleven endast samtalar med läraren.
 • Elev med hörselnedsättning kan få manus till de inspelade texterna. För beställning av hörmanus kontakta tryckeriet Exakta print (kontaktuppgifter finns på insidan av omslaget till häftet Lärarinformation 1).

Delprov B

 • Delprov B1 och B2 kan genomföras i mindre grupp.
 • Eleven kan få utökad tid.
 • Eleven kan vid behov få tillgång till hjälpmedel som exempelvis förstorad text.
 • Eleven kan även få skriva ner lösningarna på dator eller annan digital enhet.
 • Flera raster kan läggas in. Provet måste dock genomföras på fastställd provdag.

Texthäftet finns inte inläst för avlyssning då delprov B1 och B2 prövar just elevens förmåga att avkoda och förstå i enlighet med kunskapskravet "... kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter /.../ med flyt /.../". Texterna ska heller inte läsas upp för eleven.

Delprov C

 • Delprov C1 och C2 kan genomföras i mindre grupp.
 • Eleven kan få utökad tid för genomgången.
 • Eleven kan få utökad skrivtid.
 • Eleven får skriva delprovet på dator eller annan digital enhet.
 • Flera raster kan läggas in. Provet måste dock genomföras på fastställd provdag

Mer information om anpassningar för elever med funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter i samband med de nationella proven finns på Skolverkets webbsida Anpassa prov i grundskolan.

Anpassning vid provtillfället kan till exempel vara följande:

Delprov A: tala

 • Usb-enhet med inlästa texter till delprov A kan användas eftersom delprovet inte prövar elevens förmåga att läsa.
 • Elever som så behöver får ha tillgång till hjälpmedel som exempelvis förstorad text.

Gruppstorleken bör dock inte anpassas eftersom förutsättningarna för genomförandet och bedömningen av delprovet då förändras.

Delprov B: läsa

 • Usb-enheten Delprov B med texter och uppgifter inlästa kan användas. Delprovet prövar inte i första hand avkodning utan snarare bearbetning och analys av den lästa texten.
 • Provet kan delas upp på 2–3 tillfällen. Varje text måste dock genomföras i sin helhet vid samma tillfälle och provtiden bör totalt inte överstiga 60 + 140 minuter då provtiden är väl tilltagen. Delprovet ska genomföras under en och samma dag.
 • Den elev som så behöver får ha tillgång till hjälpmedel som exempelvis förstorad text. Det är även möjligt att skriva ner lösningarna på dator.

Delprov C: skriva

 • Usb-enheten Delprov C med texter och uppgifter inlästa kan användas.
 • En extra rast kan läggas in vid provtillfället.
 • Den elev som så behöver får ha tillgång till hjälpmedel som exempelvis förstorad text.

Mer information om anpassningar för elever med funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter i samband med de nationella proven finns på Skolverkets webbsida Anpassa prov i grundskolan.

Anpassning vid provtillfället kan till exempel vara följande:

Delprov A: muntlig framställning

 • Anförandet kan genomföras inför en mindre grupp. Eleven interagerar då med ett mindre antal åhörare, vilket i viss mån påverkar provets svårighetsgrad utan att på ett avgörandesätt förändra det som delprovet avser att pröva. Gruppstorleken avgörs av läraren, men framförandet ska ske inför fler än den bedömande läraren.

Delprov B: läsförståelse

 • Usb-enheten Delprov B med texter och uppgifter inlästa kan användas. Delprovet prövar främst bearbetning och analys av text och inte förmågan till automatiserad läsning. Observera att det är olika usb till svenska 1 och svenska som andraspråk 1.
 • Korta pauser kan läggas in under genomförandet.
 • Tiden för genomförandet kan utökas efter elevens behov men den sammanlagda tiden bör inte uppgå till mer än fyra timmar.
 • Den elev som så behöver får ha tillgång till hjälpmedel som exempelvis förstorad text eller talsyntes. Det är även möjligt att skriva lösningarna på dator eller annan digital enhet.

Delprov C: skriftlig framställning

 • Vid förberedelsen inför genomförandet av delprovet kan inlästa versioner av kopieringsunderlag 4 och 5 användas. Ljudfilerna finns bland kopieringsunderlagen under rubriken Aktuellt på webbsidan Nationellt prov kurs 1 och kan laddas ned av både lärare och elever.
 • Usb-enheten Delprov C med texter och uppgifter inlästa kan användas under genomförandet.
 • Korta pauser kan läggas in under genomförandet.
 • Tiden för genomförandet kan utökas efter elevens behov men den totala skrivtiden bör inte uppgå till mer än fyra timmar.
 • Den elev som så behöver får ha tillgång till hjälpmedel som exempelvis förstorad text eller talsyntes.

Det är viktigt att beakta att provet ska pröva elevens individuella färdigheter. Samtal mellan elev och lärare om innehållet i uppgifterna i delprov B och C är därför inte tillåtet.

Mer information om anpassningar för elever med funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter i samband med de nationella proven finns på Skolverkets webbsida Anpassa prov i gymnasieskolan.

Anpassning vid provtillfället kan till exempel vara följande:

Delprov A: skriftlig framställning

 • Vid förberedelsen inför genomförandet av delprovet kan inlästa versioner av kopieringsunderlag 5 användas. Ljudfilerna finns under rubriken Kopieringsunderlag på sidan Nationellt prov i kurs 3.
 • Under genomförandet kan usb-enheten Texter med motsvarande elevhäfte inläst användas liksom usb-enheten Delprov A. Delprovet prövar främst bearbetning och analys av text och inte förmågan till automatiserad läsning.
 • Korta pauser kan läggas in under genomförandet.
 • Tiden för genomförandet kan utökas efter elevens behov men den totala skrivtiden bör inte uppgå till mer än fem timmar.
 • Den elev som så behöver får ha tillgång till hjälpmedel som förstorad text eller talsyntes.

Delprov B: muntlig framställning

 • Anförandet kan genomföras inför en mindre grupp. Eleven interagerar då med ett mindre antal åhörare, vilket i viss mån påverkar provets svårighetsgrad utan att på ett avgörande­ sätt förändra det som delprovet avser att pröva.

Mer information om anpassningar för elever med funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter i samband med de nationella proven finns på Skolverkets webbsida Anpassa prov i gymnasieskolan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin