Komplex analys, allmän kurs

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA021

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA021
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2009
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Flervariabelanalys, allmän kurs

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

 • kunna redogöra för begreppen analytisk funktion och harmonisk funktion samt för betydelsen av Cauchy-Riemanns ekvationer;

 • kunna beräkna komplexa konturintegraler, känna till och kunna använda Cauchys integralsats och integralformler samt några av dessas konsekvenser;

 • kunna redogöra för potensseriers konvergensegenskaper samt kunna utveckla analytiska funktioner i Taylor- eller Laurentserier i ett givet område;

 • känna till grundläggande egenskaper hos analytiska funktioners singulariteter, kunna bestämma nollställen och polers ordning samt beräkna residuer och använda residueteknik för beräkning av integraler;

 • kunna bestämma antalet rötter till enkla ekvationer i ett givet område;

 • kunna formulera viktigare resultat och satser inom kursens område;

 • kunna använda kursens teori, metoder och tekniker för att lösa matematiska problem;

 • kunna presentera matematiska resonemang för andra.
 • Innehåll

  Komplexa tal, topologi i C. Funktioner av en komplex variabel, gränsvärde, kontinuitet och deriverbarhet. Cauchy-Riemanns ekvationer med konsekvenser. Analytiska och harmoniska funktioner. Komplex integration, Cauchys integralsats och integralformel med konsekvenser. Potensserier. Något om likformig konvergens och analyticitet. Laurentserier med tillämpningar. Nollställen och isolerade singulariteter. Residukalkyl med tillämpningar. Argumentprincipen och Rouchés sats.

  Undervisning

  Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

  Examination

  Skriftligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

  Övriga föreskrifter

  Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Komplex analys (1MA022), 10 hp.

  FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin