Praktisk engelska: litteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN044

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN044
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 december 2006
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, En B

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha viss kännedom om berättarteknisk terminologi

- ha ökat sin förmåga att läsa engelska texter

- ha ökat sin förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska

- ha grundläggande färdighet i att analysera litterära texter

- ha insikt om vikten av genusperspektiv vid läsning av en text

- kunna diskutera litterära texter muntligt och skriftligt på engelska

- kunna argumentera på engelska för sin tolkning av en text med stöd av texten

- i en kortare uppsats kunna presentera och analysera en text på engelska

Innehåll

Kursen ägnas åt en genomgång av modern engelskspråkig litteratur som skildrar människor och deras situation i det nutida samhället. Samtidigt tränas studenten i att läsa engelsk prosa samt i att uttrycka sig på engelska.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga hemuppgifter samt genom avslutande skriftligt prov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen Praktisk engelska, 30 högskolepoäng, ger tillträde till Engelska B först efter viss komplettering.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska A1 eller A32.

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin