Beräkningsvetenskap III

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD397

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD397
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Beräkningsvetenskap II och Flervariabelanalys del 2 alternativt Elektromagnetism (vektoranalys, Greens och Stokes satser krävs).

Mål

För godkänt betyg ska studenten

  • kunna redogöra för de grundläggande begreppen konsistens, stabilitet, konvergens;
  • översiktligt kunna förklara idén bakom de algoritmer som behandlas i kursen;
  • förstå och på en grundläggande nivå kunna använda avancerad beräkningsprogramvara (Femlab);
  • känna till de vanligaste typerna av beräkningsnät och deras för- och nackdelar;
  • kunna lösa teknisk-naturvetenskapliga problem givet matematisk modell, genom att strukturera problemet, välja lämplig numerisk metod, samt generera lösning med hjälp av avancerad programvara och egen kod;
  • kunna redogöra för den principiella skillnaden mellan metoder baserade på finita differenser och finita element och metodernas för- och nackdelar givet olika tillämpningsproblem;
  • i en mindre rapport kunna presentera, förklara, sammanfatta, värdera och resonera kring lösningsmetoder och resultat samt argumentera för slutsatser.

Innehåll

Partiella differentialekvationer: lösningsmetoder baserade på finita differensmetoder och finita elementmetoder. Egenvärdesproblem: potensmetoden och QR-metoden. Iterativa metoder för lösning av linjära ekvationssystem. Användning av programvara (Femlab och MATLAB).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner/workouts, laborationer, obligatoriska inlämningsuppgifter/minprojekt.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt inlämningsuppgifter/miniprojekt (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin