Retorik för naturvetare och tekniker

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LV280

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LV280
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Retorik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Behörighetskrav

60 hp inom naturvetenskap/teknik.

Mål

Kursens syfte är dels att erbjuda inblickar i retorikens teori och metod samt orientera om vetenskaplig retorik. Dels att uppöva retorisk skicklighet genom praktiska övningar i hur man väljer och utformar språk och argument för att ett tal eller en text ska bli så övertygande som möjligt.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

- ha grundläggande kunskaper i retorikens teoribildning och arbetsmetoder

- ha utvecklat sin förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift

- ha erhållit grundläggande kunskaper för att kunna analysera retoriska budskap av olika slag

- kunna anlägga ett etiskt perspektiv på retorisk teori och praktik

Innehåll

Grundläggande retorikvetenskapliga metodiska och terminologiska kunskaper presenteras, diskuteras och appliceras i anslutning till retoriska budskap i form av tal, text och andra uttrycksmedel. Genom praktiska övningar får den studerande reflektera över egna och andras tal, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp). Undervisningen sker på svenska.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i praktiska övningar och seminarierna (obligatorisk närvaro), närvaro vid förekommande föreläsningar, samt genom fullföljande av förelagda praktiska uppgifter.

I kursen ges betygen G och U.

För studerande som underkänts i prov anordnas extra provtillfällen vid höstterminens början och slut samt vid vårterminens slut.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin