Städerna och det urbana i en globaliserad värld

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2KU502

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2KU502
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geografi A1N, Kulturgeografi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 januari 2007
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Allmänt

Kursen är obligatorisk på Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeografi. Kursen kan även läses av studenter på andra masterprogram eller som fristående kurs.

Behörighetskrav

Samhällsvetenskaplig kandidatexamen eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

- självständigt diskutera och analysera städer och det urbana i ett allmänt vetenskapsteoretiskt perspektiv

- diskutera den kulturgeografiska forskningen om städer och globalisering från olika tidsperioder

- diskutera val av metod vid en urbangeografisk undersökning

- analysera urbana processer med hjälp av kulturgeografisk teori och metodik

- självständigt diskutera och behandla kulturgeografiska frågeställningar

- tillgodogöra sig texter med kvalitativa och kvantitativa inslag och själv arbeta med dessa metoder

- självständigt avgränsa, utforma och utföra en PMuppgift med relevans för teori och problemställning och tillämpa kulturgeografisk metod, författa och försvara en vetenskapligt upplagd PM

- självständigt genomföra en opposition

- aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner och genomföra presentationer av artiklar och av det egna PM:et.

Kulturgeografiska studier syftar till att beskriva och förklara samhällets rumsliga organisation och de fysiska, ekonomiska och sociala processer som formar och förändrar resursutnyttjande, näringsliv, bebyggelseformer och sociala mönster samt organisationsformer i olika geografiska miljöer. Utbildningens mål är att träna de studerande att analysera samhällsproblem med hjälp av samhällsgeografisk teori och metodik och därigenom ge förutsättningar för yrkesverksamhet inom områden med ett växande behov av samhällsvetare med samhällsgeografisk utbildning, såsom statlig och kommunal förvaltning, organisationer och företag. I utbildningen läggs särskild vikt vid en integration av kunskaper om lokalisering, dimensionering och planering inom den offentliga sektorn med kunskaper om näringslivets lokaliseringsförutsättningar, organisationsformer och regionala struktur. Utbildningen i samhällsgeografi präglas av ett samspel mellan ett internationellt och ett nationellt perspektiv.

Innehåll

Städer och regioner är i ständig förändring. Näringsliv och sociala, kulturella, teknologiska och politiska förhållanden omvandlas i rask takt i det moderna samhället. De dynamiska och expansiva städerna har blivit fixpunkter för dessa transformeringar. Förändringarna och konsekvenserna av olika utvecklingsförlopp kan studeras på såväl lokal som global nivå. Nya stadslandskap växer fram och formas av differenser i inkomst, etnicitet, genusrelationer, utbildning och yrkessammansättning. Nya livsstilar och kulturella preferenser omformar och formas av platsers olika karaktärer. I kursen beskrivs, analyseras och diskuteras karaktären och resultaten av dessa processer liksom nya sätt att begreppsliga den urbana geografin. Det finns inom offentlig och privat sektor en rad yrken ett växande behov att denna typ av kunskap för att kunna hantera verksamheter som i ökad utrsträckning är både urbana och globala.

Undervisning

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, seminarier, exkursioner, rapportskrivande och övningar.

Examination

Kursen examineras både skriftligt och muntligt.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin