Molekylärmedicinsk teknik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG310

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG310
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Kandidatexamen inklusive. Alt. 1) 40 p/60 hp biologi och 20 p/30 hp kemi alt. 2) kemi 40 p/60 hp inkl. Biokemi 10 p/15 hp och biologi 20 p/30 hp inklusive molekylärgenetik 10 p/15 hp samt i båda fallen Genomfunktion eller Medicinsk och kemisk genetik.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

- formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar teoretiskt och laborationstekniskt inom ämnesområdet molekylär medicin

- ha erfarenhet av arbete i forskningsmiljö med mycket modern forskningsutrustning

Innehåll

Kursen behandlar huvudsakligen metoder för att studera det humana genomet och förändringar i detta men även post-genomiska metoder för studier av molekylära interaktioner berörs. Exempel på metoder som behandlas är: genotypning vid monogenetiska och komplexa sjudomar, identifiering och isolering av gener, avancerade PCR tekniker, detektion av mutationer, DNA-diagnostik, syntes av oligonukleotider, fluorescence in situ hybridisaton (FISH), automatiserad DNA sekvensning, bioinformatik med bl.a. sekvensanalys och användande av olika databaser samt statistiska beräkningar. DNA-tekniker inom diagnostik och rättsmedicin behandas liksom tekniker inom funktionell genomanalys, "expression profiling" och "microarrays". Dessutom används apparatur för storskaliga försök inom genotypning och sekvensning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Huvuddelen av undervisningen utgörs av laborationer vilka bedrivs som mindre projektarbeten inom aktuella forskningsprojekt. Deltagande på föreläsningar, seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Laborationer 10 hp; Teori 5 hp

Examinationen består av seminarier och sammanställande av en kort vetenskaplig artikel samt ett forskningsprogram. Stor vikt läggs vid självständighet och visad aktivitet. För att kursen skall bedömas med betyget godkänd fordras att laborationer motsvarande 10 hp och seminarier samt skriftliga och muntliga övningar motsvarande 5 hp bedömts godkända.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin