Vattenvård

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG411

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG411
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genom gången kurs skall studenten kunna

* Förstå och redogöra för

- grundläggande processer i inlandsvatten

- hur sjöars karaktär kan variera biologiskt och kemiskt, vad det beror på och vilken betydelse det har för livet i sjön

- vanliga miljöproblem i inlandsvatten och hur man kommer tillrätta med dem

- översiktligt om hur man arbetar med vattenvårdsfrågor i Sverige och Europa

* Finna källor för information om miljöproblem i vatten och kritiskt förhålla sig till dessa

* Sammanställa data och fakta och redovisa skriftligt eller muntligt

Innehåll

Kursen ger en introduktion till de opåverkade vattendragens biologi och kemi. Kursen ger grundläggande kunskaper i olika typer av mänsklig påverkan såsom eutrofiering, försurning, vattenreglering, metall- och industriutsläpp, samt kunskaper i restaurering av sjöar och sjöars förmåga till självrening. I kursen ingår även avsnitt om vattenvårdsarbetets organisation i Sverige och Europa. Kursen ger en introduktion till provtagningsmetodik i fält, samt övning i analysmetodik och databearbetning för plankton och vattenkemi. Kursen ger även fördjupade kunskaper om ett vattenvårdsproblem i form av en litteraturuppgift.

Kursen är uppdelad i fem obligatoriska block om vardera 2 hp.

Undervisning

Studenterna skall med hjälp av kurslitteraturen svara på instuderingsfrågor inom de ämnesområden kursen behandlar. Dessutom skall studenterna på egen hand lösa obligatoriska uppgifter av mer utredande karaktär vilket innebär sammanställning av data och information från olika källor. I kursen ingår också ett projektarbete. I detta arbete skall studenterna fördjupa sig i ett specifikt problem genom att själva hitta relevant litteratur och sammanställa informationen. Resultatet skall sedan redovisas i skriftligt och eventuellt muntligt. I redovisningen ingår också att studenterna skall läsa en annan students arbete och sedan föreslå förändringar och förbättringar. Studenterna skall också delta i en fältexkursion med efterföljande laborationsarbete med kemiska och biologiska analyser. Ett fåtal föreläsningar förekommer (ej obligatoriska).

Examination

För godkänt betyg fordras att alla de obligatoriska arbetsuppgifterna/hemuppgifterna är godkända samt deltagande i alla övriga obligatoriska moment (exkursion och laboratoriearbete) i respektive block.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin