Finsk-ugriska språk E

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5FU002

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FU002
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finsk-ugriska språk A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 oktober 2007
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-10-19.

Behörighetskrav

Minst 15 p/22,5 hp i Finsk-ugriska språk D

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

- självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning med höga anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt

- ha mycket goda kunskaper inom det språk- resp. litteraturvetenskapliga ämnesområde som mastersarbetet behandlar.

Innehåll

Kursen består av:

Examensarbete, 30 hp

Ett självständigt arbete över ett tema inom finsk-ugrisk språk- eller litteraturvetenskap. Arbetet redovisas i form av en uppsats på det studerade huvudspråket eller annat språk, i normalfallet svenska. Uppsatsen skall omfatta 50-60 sidor. Höga krav ställs såväl på innehåll som på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning inom finsk-ugrisk språkvetenskap eller litteraturvetenskap med höga krav på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Under kursens gång ska studenten uppnå följande:

- god förtrogenhet med och kritisk överblick över ett ämnesområde

- god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion

- mycket god förmåga till informationssökning inom finsk-ugrisk språk- resp. litteraturvetenskap

- stor självständighet i utarbetandet av frågeställningar, i genomförandet av en analys och i presentationen av forskningsresultat

- omfattande behärskning av de formella krav som gäller för en vetenskaplig framställning

Undervisning

Arbetet med den självständigt utförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där arbetet redovisas och ventileras. Under terminens gång anordnas regelbundna genomgångar med handledaren.

Examination

Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

Som betyg på mastersarbetet används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbetssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser femte terminens studier i ämnet finsk-ugriska språk. Den innehåller den ämnesfördjupning som krävs för filosofie mastersexamen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin