Materialkemi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB254

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB254
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 p/90 hp kemi. Termodynamiska principer, 5 hp och Oorganisk kemi, 5 hp eller motsv.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Beskriva de mest vanliga och viktiga materialsyntes-metoderna
  • Beskriva principerna för uppbyggnad av fasta material på atomär nivå, inkluderande såväl amorfa som kristallina material.
  • Beskriva den specifika strukturen hos ytor, samt deras reaktivitet i förhållande till bulkt material.
  • Definiera ideal och icke-ideal fast lösning, analysera korrelationen mellan fri energi och fas- diagram, förutsäga mikrostrukturer från fas-diagram.
  • Beskriva olika typer av punkt-defekter.
  • Diskutera och förutsäga det principiella utseendet hos diffraktogram (baserade på både fluorescens och diffraktions-fenomen), jämföra och föreslå kompletterande karakteriseringstekniker.
  • Analysera och konstruera binära fas-diagram i förhållande till komponenter och faser.
  • Förklara betydelsen av storleks-beroende för olika egenskaper hos olika typer av material.
  • Diskutera struktur och bindning hos övergångsmetall-komplex.

Innehåll

Grundläggande teoretiska och experimentella avsnitt inom Fasta tillståndets kemi. Många grundläggande och generella principer om hur fasta ämnen (kristallina och amorfa) och ytor byggs upp presenteras och diskuteras. I övrigt grundläggande strukturkemi, faslära, fast löslighet, mikrostrukturer och fasomvandlingar. Övergångsmetallernas komplexkemi beskrives specifikt. Exempel kommer att tas från bland annat energiområdet.

Både teoretiska och experimentella laborationer och demonstrationer som belyser innehållet på kursen.

Kommunikationsträning är en integrerad del i denna kurs och studenten får särskilt träna att söka och sammanställa information om tekniskt viktiga elektrokemiska processer samt att redovisa denna information såväl skriftligen som muntligen.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, demonstrationer och laborationer

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). För godkännande krävs även godkänd laborationskurs och litteraturuppgift, vilka tillsammans är poängsatta till 1 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin