Beteendeekologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG319

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG319
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Kandidatexamen, inklusive alt. 1) 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi eller 20 p/30 hp geovetenskap.

alt 2) 60 p/90 hp biologi. I båda fallen dessutom Ekologi MN1.

Mål

Alla djur, inklusive oss själva, är selekterade för att vara uppmärksamma på andras beteende, vare sig det gäller artfränder, bytesdjur eller predatorer. Kursen behandlar dessa beteenden som evolverade karaktärer med ett överlevnads- och fortplantningsvärde. Efter kursen ska studenten kunna

 • förstå, redogöra och kritiskt utvärdera o bakgrunden till sexuell reproduktion, reproduktionssätt och sexuell selektion o proximata och ultimata modeller för sexuell selektion o modeller för furagering o modeller för alternativa parnings- och livshistoriestrategier o sambandet mellan sexuell selektion och artbildning o sambandet mellan sexuell selektion och livshistorieteori o sambandet mellan sexuell selektion, sexuell konflikt och partnermanipulation o sambandet mellan livshistorieteori, energianvändning, predation och överlevnad o modeller för samarbete och grupplevande o den beteendeekologiska bakgrunden till fylogenetisk analys o evolution av kommunikation och design av signaler o sambandet mellan beteendeekologi och bevarande av biologisk mångfald o den beteendeekologiska bakgrunden till plasticitet och biodiversitet
 • tillämpa beteendeekologiska teorier och modeller i praktiska beteendeekologiska undersökningar. Dessa syftar till att ge insikt i hur en beteendeekologisk undersökning kan läggas upp och genomföras
 • genomföra beteendeekologiska litteraturuppgifter, i grupp såväl som enskilt, och redovisa dessa skriftligen såväl som muntligen. Detta syftar till att utveckla en fördjupad insikt i beteendeekologiska problemställningar samt till att träna ut- och framförande av givna teoretiska uppgifter
 • aktivt delta i diskussioner där vetenskapliga texter kritiskt utvärderas. Detta syftar till att utveckla ett självständigt och kritiskt arbetssätt
 • aktivt delta i diskussioner över problem som anknyter till föreläsningarna

Innehåll

 • Kursens teoretiska innehåll förmedlas via föreläsningar och texter
 • Enskilda arbeten liksom diskussioner och grupparbeten är ett viktigt inslag i kursen
 • Kursen innehåller praktiska moment i form av beteendeekologiska undersökningar
 • Kursen orienterar om aktuell beteendeekologisk forskning med forskningsförberedande inslag
 • På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering
 • Kursen ger beteendeekologiska bakgrunder till bevarande av artdiversitet, design av reservat och avelsprogram för bevarande av hotade arter, vilket är ett led i arbetet med hållbar utveckling
 • Kursen vidareutvecklar och fördjupar den beteendeekologi som tagits upp på kandidatkursen i ekologi, samt lägger tonvikt på aktuella och kontroversiella områden inom beteendeekologi Teori 10 hp; övningar 5 hp.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier och laborationer. Deltagande i laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

Deltagande i seminarier, praktiska undersökningar, grupp- och enskilda arbeten är obligatoriskt och motsvarar 5 hp. Teoridelen omfattas av ett skriftligt prov motsvarande 10 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin