Franska D, självständigt arbete

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5FR041

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR041
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Romanska språk A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 mars 2009
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med franska som huvudområde (Franska A-C)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna självständigt genomföra en undersökning inom fransk språk- eller litteraturvetenskap

- kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion

- kunna samla in, ordna och analysera ett relevant material

- kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur

- kunna på vårdad och stilistiskt adekvat franska skriftligt presentera den genomförda undersökningen

- kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Innehåll

Ett självständigt arbete inom språk eller litteratur redovisas i form av en uppsats om 20-30 sidor på vårdad franska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Examination

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

För fördjupning till magisterexamen krävs ytterligare 15 hp på avancerad nivå i huvudområdet. För masterexamen krävs ytterligare 45 hp, varav minst 30 hp ska vara ett självständigt arbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin