Kemiska ämnens struktur och funktion

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB002

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB002
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 april 2009
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Genomgångna kurser Kemiska principer I, 10 hp/Grundläggande kemi, 10 hp och Kemiska principer II, 5 hp, eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna

  • namnge vanliga organiska och oorganiska föreningar
  • beskriva typstrukturer för några grundämnen och föreningar utgående från den kemiska bindningen
  • använda stereokemiska begrepp för att beskriva den tredimensionella strukturen hos föreningar
  • relatera föreningars kemiska och fysikaliska egenskaper till deras struktur
  • sammanfatta och muntligen presentera en given del av kursens ämnesområde.
  • planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat
  • förklara och redogöra för den tekniska framställningen och den industriella användningen av viktiga organiska och oorganiska föreningar
  • göra enklare ekonomiska och miljömässiga analyser baserat på kemiska ämnes struktur och funktion

Innehåll

Organisk och oorganisk nomenklatur. Funktionella grupper. Modeller för att beskriva strukturen av ett fast ämne, (symmetri, enhetscell, nätverk, packningsgrad). Isomeri,stereokemi, konformationer, tredimensionell form hos organiska föreningar och biomolekyler, exempelvis proteiner, kolhydrater, och nukleinsyror. Egenskapskonsekvenser av bindningstyp och struktur (inkl. tekniska tillämpningar): fysikaliska egenskaper, kemiska egenskaper exempelvis reaktivitet, syrastyrka, associering, komplexbildning, , växelverkan med ljus, kiralitet , magnetiska egenskaper, oordningsfenomen. Emulsioner, flytande kristaller och flotation (inkl. tekniska tillämpningar). Laboratoriemetodik och riskbedömning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Kommunikationsträning och profilering enligt vald inriktning integrerat med övriga kursmoment.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 5 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp och kemiprofil/inlämningsuppgifter 1 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin