Proteiners struktur och funktion

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB403

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB403
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F, Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 april 2009
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Biokemi, 15 hp eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna

  • Experimentellt bestämma proteiners fysiko-kemiska och funktionella egenskaper
  • Analysera och tolka proteinsekvenser och strukturer, och använda sådan information för att prediktera deras funktioner
  • Beskriva hur proteiners egenskaper och studier av proteiner kan användas för framtagning av läkemedel, inom bioteknologi och för andra industriella och vetenskapliga ändamål
  • Skriva en rapport utformad som en vetenskaplig artikel.

Innehåll

- Proteinsyntes: Biologisk och rekombinant proteinsyntes. Peptidsyntes. Post-translationella modifieringar, glycoproteiner.

- Proteinkemi: Kvantitativ aminosyreanalys (MS och kemiska metoder). Peptidsekvensning. Kemisk modifiering av proteiner.

- Proteinnedbrytning: Biologisk (intra- och extracellulär) och kemisk proteinnedbrytning.

- Proteininformatik: Databaser för proteinsekvenser, struktur och funktion. Proteininformatiska tekniker.

- Proteinstruktur: Proteinveckning. Bestämning av proteiners tredimensionella struktur: Röntgendiffraktion av proteinkristaller, NMR-spektroskopi, mikroskopi. Datorgrafisk modellering av proteiner. Samband mellan proteiners olika strukturnivåer och deras funktionella egenskaper.

- Funktionell genomik och proteomik: Riktad evolution av proteiner

- Proteininteraktioner: Proteinligand, protein-DNA och protein-protein interaktioner. Kinetisk och termodynamisk karaktärisering av interaktioner, metoder och tolkningar.

- Exempel på proteinfunktion och applikationer:

a. Enzymfunktion

b. Sjukdomar orsakade av felveckade proteiner

c. Receptorer och receptor-baserade läkemedel

d. Protein-proteininteraktioner, cellsignalering

e. Multiproteinkomplex, virus.

- Individuellt labbprojekt: Resultaten från ett experimentellt projekt ska presenteras i form av en vetenskaplig publikation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i stor utsträckning i form av laborativa och teoretiska övningar och projekt. Övningar och projekt är obligatoriska och utföres individuellt.

Examination

Experimentella och teoretiska övningar och projekt (5 hp) examineras under kursens gång. En övergripande examination (5 hp) ges vid slutet av kursen. Slutbetyg för kursen ges som ett viktat medelbetyg för samtliga obligatoriska moment.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin