Tillämpad och miljöinriktad geofysik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GE017

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE017
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F, Geovetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 november 2008
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp matematik och fysik eller 60 hp geovetenskap och 15 hp matematik.

Mål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

- Förstå de fysikaliska principerna för seismisk vågutbredning.

- Känna till principerna för seismisk datainsamling och ha en övergripande förståelse av de mätinstrument som används.

- Tolka en seismisk sektion och identifiera olika faser.

- Beskriva de huvudsakliga stegen vid seismisk reflektionsdatabearbetning.

- Ta fram en modell av marken baserad på refraktionsseismiska mätningar.

- Utföra tyngdkraftsmätningar och beräkna Frilufts- och Bougueranomalin.

- Beskriva de vanligaste magnetiseringarna samt beskriva hur en Proton- och en optiskt pumpad Cesiummagnetometer fungera.

- Beräkna tyngdkrafts- och magnetfältet från modellkroppar, samt tolka data.

- Beskriva olika elektriska och elektromagnetiska metoder och hur de kan användas att beräkna markens elektriska ledningsförmåga och dielektricitetskonstant.

- Förstå olika geofysiska metoders fysikaliska begränsningar.

- Jämföra olika geofysiska metoder, beskriva deras svagheter, styrkor och användbarhet för olika tillämpningar i olika miljöer.

Innehåll

- Seismisk reflektionsmetod.

- Seismisk refraktionsmetod.

- Tyngdkraftsmätningar.

- Magnetisering och magnetfältsmätningar.

- Elektriska metoder.

- Elektromagnetiska metoder inklusive georadar.

- Radiometriska metoder.

- Geofysiska fälttekniker.

- Modellering och tolkning av geofysiska data.

- Fältkurs.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, laborationer och fältkurs. Deltagande i laborationer, fältkurs och därtill hörande lektionsundervisning, är obligatoriskt.

Examination

Skriftlig examination. Examinationen är uppdelad på tentamen 7 hp och obligatoriska moment 3 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin