Populations- och samhällsekologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG309

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG309
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 december 2008
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp, inklusive alt. 1) 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi eller 20 p/30 hp geovetenskap alt. 2) 60 p/90 hp biologi. I båda fallen dessutom 15 hp Ekologi eller Limnologi på C-nivå.

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i ekologisk teori inom populations- och samhällsekologin. Kursen ger även färdigheter i att använda matematiska modeller som redskap för att förstå populationers utveckling och samhällsekologiska processer. Efter kursen ska studenten kunna:

Förstå och redogöra för

  • hur och varför man använder modeller inom ekologin. Hur man konstruerar, analyserar och testar
  • populationsmodeller. Skillnaden mellan fenomenologiska och mekanistiska modeller.
  • grundläggande modeller för inomartsinteraktioner. Täthetsberoende populationsdynamik.
  • grundläggande modeller för mellanartsinteraktioner. Predator-bytesmodeller, mekanismer för samexistens; jämvikt, icke jämvikt.
  • stadie- och åldersstrukturerad populationsdynamik: demografiska effekter, effekter av olika livshistoriestrategier.
  • nische-conceptet och alternativa förklaringsmodeller (exempelvis neutral theory) för biodiversitet och artsammansättning.
  • artsammansättningens och diversitetens betydelse för populations- och samhällsdynamiken.
  • betydelsen av interaktioner i födovävar för populationers och samhällens utveckling. Trofisk dynamik, direkta och indirekta effekter i födovävar.
  • betydelsen av rumslig skala för interaktioner inom och mellan populationer.
  • interaktioner mellan metapopulationer och metasamhällen.

Innehåll

Kursen bygger på studenternas ekologikunskaper från grundläggande kurser och ger en fördjupad kunskap i ekologisk teori. Kursen omfattar en betydande del grupparbeten där stor vikt läggs vid planering av vetenskapligt arbete och bearbetning av ekologiskt datamaterial (datasimulering, numeriska och statistiska beräkningar) som sedan redovisas skriftligt och muntligt.

Kursen ger färdigheter i att värdera och kritiskt granska forskningsresultat. Tyngdpunkten ligger på grundläggande träning i att hantera ekologiska data för att besvara problemställningar relevanta inom ekologisk forskning såväl som för tillämpning inom samhällets sektorer rörande ekologi, naturvård och hållbar utveckling. Kursen ger färdigheter i att använda matematiska och grafiska modeller för att analysera populations- och samhällsprocesser och med hjälp av dessa kunna tolka utfall och formulera nya hypoteser.

Delkurser: Teori (10 hp) och övningar (datalaborationer, grupparbeten; 5 hp).

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, datorövningar, litteraturuppgifter och projektarbeten. Deltagande i laborationer, datorövningar, litteraturuppgifter och projektarbeten är obligatoriskt.

Examination

Deltagande i datalaborationer och grupparbeten är obligatoriskt, och följs upp genom muntlig och skriftlig redovisning motsvarande 5 hp. Teoridelen omfattas av ett skriftligt prov motsvarande 10 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin