Makromolekylers struktur och funktion

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG349

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG349
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N, Tillämpad bioteknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 november 2009
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

150 hp avklarade kurser inklusive 60 hp biologi och 30 hp kemi.

Mål

Det övergripande målet med denna kurs är att ge studenten avancerade kunskaper om relationen mellan makromolekylers struktur och funktion. Studenten skall efter genomförd kurs

  • känna till grunderna för biologiska makromolekylers uppbyggnad och egenskaper
  • kunna förklara grunderna i biologisk katalys
  • kunna förklara mekanismer för hur viktiga biologiska processer sker och kontrolleras: cellsignalering, transkription, translation, proteinsekretion
  • kunna förklara uppbyggnad av komplex som ribosomer och virus och av aggregat som filament och tubuli
  • känna till principerna för de viktigaste metoderna för strukturanalys: röntgenkristallografi, NMR och elektronmikroskopi
  • känna till och kunna använda databaser med information om struktur och funktion
  • känna till, kunna använda och analysera resultat av metoder för förutsägelse av sekundär- och tertiärstruktur av makromolekyler. För studenter som läser kursen som startkurs på masterprogrammet i biologi ingår delkursen Aktuella trender i biologin. Efter denna delkurs ska studenten
  • visa insikt om biologins forskningsfront, historia och roll i samhället samt biologers yrkesliv
  • visa insikt i genusperspektiv, forskningsetik och vetenskapsfilosofi.

Innehåll

Föreläsningar och övningar som belyser följande områden:

Grundläggande makromolekylär struktur, DNA,

RNA, proteiner, lipider och kolhydrater.

Veckningsprocessen

Strukturell bakgrund till makromolekylers dynamik

Bindningsspecificitet, katalys och kooperativitet.

Makromolekylers funktion belyst av ett antal exempel.

Kristallisation av proteiner

Biologiska stukturdatabaser

Strukturanalys och klassificering av proteiner i strukturfamiljer

Relation mellan sekvens, struktur och funktion

Datormodellering av sekundärstruktur och tredimensionell struktur av proteiner och nukleinsyra baserad på sekvensdata

Föreläsningar och seminarier kring aktuella biologiska problem.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, datorövningar och seminarier. Delkursen Aktuella trender i biologin löper som en seminarieserie under hela kursen. För de studenter som inte deltar i denna delkurs ingår ett litteratursprojekt av motsvarande omfattning.

Examination

För godkänt resultat fordras godkänt resultat på skriftligt prov vid kursens slut (10 hp), genomförande av obligatoriska datorövningar och seminarier (3 hp). För delkursen Aktuella trender fordras närvaro och aktivt deltagande i seminarier (2 hp). För de studenter som istället genomför ett litteraturprojekt redovisas detta skriftligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin