Fördjupning i omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PE303

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PE303
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 29 oktober 2009
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kursen är valbar och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kursen fullgörs antingen genom 7,5 hp teoretiska studier eller en kombinantion av teoretiska studier med upp till 4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vald inriktning. Kursen kan genomföras inom internationellt utbytesprogram.

Behörighetskrav

Godkända kurser omfattande 45 hp i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (med undantag för fristående kurs i enlighet med utbildningsplanens beslut och riktlinjer).

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa fördjupad kunskap om valt specialområde inom barnsjukvård

Färdighet och förmåga

  • visa fördjupad färdighet i tillämpning av omvårdnadsprocessen inom valt specialområde i barnsjukvård

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • utvärdera sina kunskaper, egna prestationer och förmåga till lyhördhet och samarbete samt identifiera behovet av fortsatt kunskapsutveckling och personlig utveckling
  • med ett empatiskt och reflekterande förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och närstående

Innehåll

Fördjupning i valt ämne inom pediatrisk omvårdnad.

Undervisning

Litteraturstudier, verksamhetsförlagd utbildning, seminarier utifrån individuell studieplan.

Handledning av specialistsjuksköterska i samverkan med klinisk adjunkt/klinisk lektor

VFU inleds med en gemensam planering av handledare, student och lärare, där studenten även formulerar individuella mål. Innehållet i den verksamhetsförlagda utbildningen anpassas efter studentens val av fördjupningsområde i överenskommelse med examinator. Kursen kan även genomföras inom internationellt utbytesprogram.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, färdighetsträning, verksamhetsförlagda studier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Teoretiska studier: Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp. Vid examination i grupp ska studenten delta aktivt med kunskap och reflektion.

VFU: Examination av kursen innebär bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt formulerade inlärningsmål, AssCE-formuläret (Löfmark, A. et Thorell-Ekstrand, I., 2009) studieuppgifter och kliniska examinationer relaterade till kursens mål..

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare fyra gånger (= totalt fem tentamensprov). Efter fem underkända tentamensprov kan studenten förlora sin plats i utbildningen.

Grundutbildningskommittén kan dock, om synnerliga skäl föreligger, medge rätt till ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k "blank" skrivning räknas som tentamenstillfälle.

I enlighet med 6 kap. 21-22 §§ högskoleförordningen (1993:100) har studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

Student som ej blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning har rätt att genomgå förnyad verksamhetsförlagd utbildning en gång (6 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100)).

Avbruten VFU i förtid

En student kan komma att underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen.

En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och hur och när kontrollen kan äga rum samt hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år.

Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin