Fördjupning i omvårdnad inom psykiatrisk vård

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PS303

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PS303
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 28 oktober 2009
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Kursen är valbar och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp. Kursen kan även genomföras inom internationellt utbytesprogram. Kursen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom en subspecialiserad enhet i psykiatrisk vård.

Behörighetskrav

Godkända kurser i specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning mot psykiatrisk vård omfattande 45 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa fördjupad kunskap om valt specialområde inom psykiatrisk omvårdnad
  • visa fördjupad kunskap om omvårdnadsvetenskap och etiska modeller/teorier relaterat till psykiatrisk vård
  • visa fördjupade kunskaper om pedagogiska teoreier och didaktik i samband med information och undervisning

Färdighet och förståelse

  • visa fördjupad färdighet i tillämpning av omvårdnadsprocessen inom valt specialområde i psykiatrisk omvårdnad
  • visa förmåga till fördjupad till etisk analys av psykiatrisk omvårdnad
  • kritiskt granska, analysera och värdera nationella och internationella forskningsresultat med relevans för valt specialområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • diskutera och visa fördjupad förståelse för psykiatrisk vård och omvårdnad utifrån olika perspektiv.
  • visa förmåga att med empati och ett etiskt förhållningssätt tillvarata patientens integritet och tillgodose patientens och de närståendes behov av information, känslomässigt stöd och trygghet.

Innehåll

Verksamhetsförlagd utbildning inom valt/godkänt specialområde. Innehållet i den verksamhetsförlagda utbildningen anpassas efter studentens individuella mål i överenskommelse med examinator.

Seminarier i omvårdnadsvetenskap och etik relaterat till psykiatrisk vård

Undervisning

Verksamhetsförlagd utbildning under handledning av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor i samverkan med huvudhandledare, klinisk adjunkt och klinisk lektor.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, seminarier, färdighetsträning, verksamhetsförlagda studier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination av kursen innebär bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt studentformulerade inlärningsmål, samt strukturerad klinisk examination (modifierad Objective Structured Clinical Examination), studieuppgifter och kliniska examinationer relaterade till kursens mål.

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning har rätt att genomgå förnyad verksamhetsförlagd utbildning en gång. (6 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100)).

AvbrutenVFU i förtid

En student kan komma att underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen. En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och hur och när kontrollen kan äga rum samt hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år.

Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin