Praktisk engelska: kultur och samhälle

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN043

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN043
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 februari 2010
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Behörighetskrav

En B (områdesbehörighet 2)

Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha god kunskap om kultur, samhällsförhållanden samt politiska strukturer i engelskspråkiga länder, med tonvikt på USA och Storbritannien

- ha förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för viktiga aspekter av nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv och kulturliv

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av moderna samhällsförhållanden i engelsk-talande länder med tonvikt på USA och Storbritannien i diskussioner och presentationer baserade på kursböckerna samt press- och Internetkällor.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen Praktisk engelska, 30 högskolepoäng, ger tillträde till Engelska B först efter viss komplettering.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska A1 eller A32.

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin