Examensarbete inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PE304

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PE304
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 2 november 2009
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kursen är valbar och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp. Kursens innehåll bygger vidare på tidigare kursers gemensamma innehåll av vetenskaplig metodik. Kursen kan genomföras inom ramen för internationellt utbytesprogram.

Behörighetskrav

Antagen till och påbörjade studier inom specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktningen mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp. Godkända kurser omfattande 15 hp inom inriktningen.

Mål

Under kursen skall studenten utveckla fördjupade kunskaper inom allmän och specifik omvårdnad samt utifrån kunskaper i vetenskaplig metodik självständigt genomföra ett examensarbete.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap inom ett för barnsjuksköterskan relevant område
 • visa fördjupad kunskap om tillämpning av ett vetenskapligt arbetssätt
 • visa fördjupad kunskap om planering, genomförande, utvärdering och tillämpning av ett kvalitets- och utvecklingsarbete inom kompetensområdet

Färdighet och förmåga

 • planera och formulera sökfrågor, genomföra sökstrategier baserade på god begreppsanalys inom ämnesområdet och därefter välja lämpliga informationsresurser
 • kritiskt granska, analysera och värdera nationella och internationella forskningsresultat samt presentera vetenskapliga studier inom ämnesområdet
 • planera och genomföra ett självständigt arbete inom barnsjukvårdens kunskapsområde
 • rapportera det självständiga arbetet på ett vetenskapligt sätt skriftligt och muntligt
 • reflektera över legala och etiska begränsningar vid användning av olika typer av forskningsdata
 • kritiskt granska eget och andras självständiga arbeten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och värdera vetenskapliga arbetens betydelse för omvårdnaden inom inriktningen
 • värdera och diskutera egna forskningsresultat i relation till annan relevant omvårdnadsforskning inom området

Innehåll

Utarbetande av projektplan.

Genomförande och författande av eget examensarbete

Respondent- och opponentskap

Undervisning

Enskilt självständigt arbete som stöds genom webbaserad undervisning, handledning individuellt och i seminarieform samt litteraturstudier. Examensarbetet diskuteras vid särskilt seminarium med opponenter och i närvaro av examinator

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar av projektplan och examensarbete och godkänt deltagande i seminarier.

- utarbeta en projektplan för examensarbete

- utföra ett självständigt examensarbete

- som respondent försvara sitt examensarbete

- som opponent kritiskt granska annan students examensarbete

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin