Statistisk termodynamik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB354

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB354
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 p/90 hp kemi alt. fysik, Termodynamiska principer, Kemisk bindning med beräkningskemi eller motsv. Flerdimensionell analys rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för den fysikaliska tolkningen av tillståndssummor samt kunna beräkna termodynamiska egenskaper hos modellsystem med användning av Boltzmann-, Fermi-Dirac- och Bose-Einsteinstatistik.
  • redogöra för den fysikaliska tolkningen av fördelningsfunktioner samt diskutera och visa hur dessa kan användas för beräkning av grundläggande termodynamiska egenskaper.
  • beräkna fysikaliska egenskaper hos icke-ideala gaser och vätskor med användning av de vanligaste modellerna för fluider.
  • redogöra för de fundamentala idéerna i Debye-Hückelteorin samt använda teorin vid beräkningar av egenskaper hos elektrolytlösningar.

Innehåll

Boltzmann-, Fermid-Dirac- och Bose-Einsteinstatistik; Klassisk statistisk termodynamik; Fördelningsfunktioner; Virialutvecklingar; Debye-Hückelteorin för elektrolytlösningar; Gittermodeller för vätskor; Bragg-Williamsapproximationen.

Undervisning

Föreläsningar eller seminarier samt lektioner.

Examination

Inlämningsuppgifter samt skriftligt och/eller muntligt prov vid kursens slut.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin