Teknikbaserat entreprenörskap

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

30 hp universitetsstudier

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för förutsättningar och möjligheter med akademiskt entreprenörskap och affärsutveckling baserat på teknikfrontskunskap.
  • redogöra för och resonera kring generiskt olika typer av processförlopp baserade på extern kapitaltillförsel respektive organisk affärsutveckling.
  • redogöra för orsaker till skillnader i affärsutvecklingsförlopp i olika bransch- och affärsmiljöer.
  • redogöra för olika typer av externa intressenter och aktörer i innovationssystemet och deras inverkan på utvecklingsprocessens karaktär och förlopp.
  • redogöra för olika sätt att förpacka och skydda affären i akademiskt entreprenörskap, t.ex. patent, varumärken respektive hemligt know-how.
  • ge exempel på, och ha grundläggande kunskaper om, olika typer av förhandlingstekniker och avtalsformer.

Innehåll

Grundläggande koncept och begrepp inom området teknikbaserat entreprenörskap. Fokus ligger på analys av affärsmöjligheter samt uppstart och drift av entreprenörsprocesser baserade på ny teknisk kunskap och nya tekniska möjligheter.

Undervisning

Kursen är uppbyggd kring teoriföreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, praktikfall och eget projektarbete i grupp.

Examination

En individuell tentamen samt ett gruppvis genomfört projektarbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin