Evolutionära processer

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG373

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG373
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • tillämpa centrala begrepp och processer inom evolutionsbiologin
  • förklara och studera evolutionära processer
  • arbeta med matematiska modeller för evolutionära processer och förklara deras uppbyggnad
  • kritiskt granska modellers underliggande antaganden och prediktioner och planera vetenskapliga experiment för att testa dessa
  • sammanfatta traditionella modeller för evolutionära processer och relatera dessa till moderna studier av samma processer
  • värdera, kontrastera och motivera ett ställningstagande kring kontroversiella hypoteser och modeller för evolutionära processer.

För studenter som läser kursen som startkurs på masterprogrammet i biologi ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten

  • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor
  • visa insikt om biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället
  • ta ansvar för sitt kunskapsbehov.

Innehåll

Kursen fokuserar på följande begrepp och processer: Fenotypisk och genetisk variation, genetisk drift, selektion, ärftlighet, inavel, fenotypisk plasticitet, genotyp-miljö-interaktioner, maternella och paternella effekter, evolutionära begränsningar, evolutionära och ekologiska avvägningar ("trade-offs"), populationsdifferentiering, arter och artbegrepp, artbildningsprocesser. Stor vikt läggs vid problemformulering, hypotestestning och övningar kring kreativt tänkande. I övningar ligger även att kritiskt bedöma realismen i olika planerade försök, att arbeta i grupp under kort tid för att formulera och planera försök, och att presentera resultaten av dessa diskussioner.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, räkneövningar, laborationer, gruppövningar/ självständig övning med planering av vetenskapliga studier, samt självständigt litteraturarbete. Inom kursen utför studenterna ett litteraturprojekt. De studenter som läser introduktionen till masterstudier, vilken löper som en seminarieserie under hela kursperioden, utför ett mindre omfattande litteraturprojekt. Deltagande i seminarier, övningar, laborationer och litteraturprojekt är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 11 hp; Litteraturprojekt 4 hp alternativt Litteraturprojekt 2 hp och Masterintroduktion 2 hp

Teorikursen examineras genom skriftlig tentamen och fordrar aktivt deltagande i laborationer, övningar och seminarier. För litteraturprojektet fordras en uppsats som diskuteras vid ett seminarium. För introduktionen till masterstudier fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport och genomförd studieplanering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin