Programmeringsteknik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD433

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD433
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Ma D (områdesbehörighet 8)

Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom objektorienterad analys och design;
  • använda dessa begrepp för att analysera enklare problem och designa lösningar;
  • använda ett objektorienterat språk, t.ex. Java;
  • skriva enklare program med flera samverkande klasser;
  • förklara vad ett givet program utför;
  • använda ett programmeringssystem för att utveckla program.

Innehåll

Introduktion till programmering: syftet med programmering, programmeringsprocessens faser, programmering satt i sitt sammanhang genom exempel på tillämpningar, datorsystemet ur programmerarens synvinkel, programmeringsmiljöer.

Algoritmer: vad en algoritm är, programmet som algoritm, skillnaden i preciseringsgrad mellan vardagslivets algoritmer och datorprogram.

Grundläggande objektorienterad problemlösning: introduktion till objektorienterad analys och design, begreppen modell, klass, objekt, inkapsling, instansvariabel, konstruktor och metod.

Grundläggande datastrukturer, exemplifierade med Java: enkla datatyper och arrayer.

Grundläggande algoritmelement, exemplifierade med Java: tilldelning, villkor, repetitioner, aritmetiska och logiska uttryck, terminalbaserad in- och utmatning.

Grundläggande objektorienterad implementering, exemplifierade med Java: användning av färdiga klasser, definition av egna klasser och objekt.

Grundläggande programmeringsteknik: systematisk arbetsgång för problemanalys, programdesign, implementering, testning, felsökning samt dokumentation.

Användning av grafik och gränssnitt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner/laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin