Mikrobiell genetik D

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG389

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG389
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N, Tillämpad bioteknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp, inklusive 60 hp biologi samt 30 hp kemi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara processerna bakom mutationer och andra genetiska förändringar
  • identifiera och särskilja genetiska regleringsmekanismer på olika nivåer
  • lösa teoretiska och praktiska problem i genetisk analys, särskilt avseende genetisk kartläggning och stamkonstruktion
  • identifiera gener och mutationer i icke-annoterade sekvensdata från databanker med hjälp av relevanta bioinformatikprogram
  • planera basala försök i mikrobiell genetik avseende att klarlägga fenotyper och deras samband med genotypen
  • använda vanliga metoder i mikrobiell genetik beskriva och sammanfatta experimentellt arbete på korrekt sätt i en laboratoriejournal.

I kursen ingår en introduktion till masterstudier.

Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

  • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor
  • visa insikt om biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället
  • ta ansvar för sitt kunskapsbehov.

Innehåll

Mekanismer bakom stabilitet och förändringar i mikrobiella genom . Mekanismer bakom informationsflödet från DNA till proteiner och de mångfaldiga nivåer där detta genuttryck kan regleras . Genetiska aspekter på extrakromosomala element som bakteriofager och plasmider. Genetiska metoder för att konstruera, kartlägga och flytta mutationer och för att mäta genuttryck och genom övningar i problemlösning vid seminarier där vetenskapliga data analyseras. Laborationer där studenterna genom stamkonstruktioner, selektion och screening bekantar sig med viktiga och vanliga metoder i mikrobiell genetik. Noggrant journalförande av laborativt arbete.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Introduktionen till masterstudier löper som en seminarieserie under hela kursen. Deltagande i seminarier och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Övningar 3 hp; Laboratoriejournal 2 hp; Teori I 4 hp; Teori II 4 hp; Masterintroduktion 2 hp

Delkursen övningar fordrar aktivt deltagande i laborationer och seminarier. Delkursen laboratoriejournal fordrar laborationsrapporter. Teorin examineras genom två skriftliga prov. Det ena avser teoretisk kunskap (Teori I), det andra analys av data och problem varav en del i anslutning till labbkursen (Teori II). För introduktionen till masterstudier fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport, och genomförd studieplanering.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG201 Mikrobiell genetik

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin