Kemiska principer II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB001

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB001
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 oktober 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Grundläggande kemi, 10 hp eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna

  • relatera intermolekylära krafter till blandningars och lösningars egenskaper beskriva ytaktiva ämnens egenskaper samt redogöra för drivkraften för självassocierande system
  • redogöra för viktiga begrepp för att beskriva olika typer av transportprocesser i lösning samt utföra enkla beräkningar på motsvarande egenskaper
  • utföra laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat
  • ge exempel på hur kursmoment anknyter till verksamhet inom samhälle och näringsliv med relevans för utbildningen
  • beskriva hur kursinnehållet har betydelse för människan, miljön och samhället

Innehåll

Intermolekylära krafter och effekter på fryspunktsnedsättning och kokpunktshöjning, gaser, vätskor och fasta ämnen, ytspänning, ytaktiva ämnen, ledningsförmåga, diffusion, viskositet och sedimentation. Betydelsen av hydrofob växelverkan och vätebindningar för självassocierande system. Laboratoriemetodik. Kemiska ämnens användning i näringsliv och samhälle.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och/eller seminarier.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationerna inklusive kemiprofil/inlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin