Kvantkemi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB267

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB267
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi eller fysik. Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • redogöra för de centrala delarna av teorin för Hartree-Fock-metodik, open-shell system, Slaterdeterminanter, statisk och dynamisk elektronkorrelation och olika elektronkorrelationmetoder såsom DFT, CI, CC, CASSCF och MPx
  • redogöra för de centrala aspekterna av olika kvantmekaniska modeller och teorier för beskrivning av fasta material, ytor och vätskor, d v s periodiska och icke-periodiska kondenserade system
  • använda vissa av ovanstående modeller och metoder i praktiska kvantkemiska beräkningar och göra en adekvat tolkning av resultatet
  • välja ut lämpligt bas-set och andra tekniska detaljer för beräkning av molekylär/materialegenskap med hänsyn till önskad noggrannhet och beräkningskostnad
  • redogöra för strategier för beräkning av elektroniskt exciterade tillstånd
  • analysera topologin hos potentialenergiytor och elektronegenskaper (elektrontäthet, energinivåer, m.m.) från kvantmekaniska beräkningar
  • redogöra för vissa av de grundläggande principerna hos några hybridmetoder (till exempel QM/MM)

Innehåll

Hartree-Fock-teori, DFT-teori, open-shell systems, Slaterdeterminanter, CI, MPx, statisk och dynamisk elektronkorrelation, basset, energy core potentials, plana vågor, kvantkemiska modeller för beskrivning av omgivningseffekter i vätskor, periodiska beräkningar för fast fas och ytor (ur ett kemiskt perspektiv), vissa hybridmetoder, potentialenergiytor, elektroniska egenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationer och projekt/inlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen 1KB257.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin