Molekylär modellering och simulering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB359

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB359
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi eller fysik. Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • tillämpa olika simuleringsmetoder för att modellera dynamik och struktur hos molekyler, vätskor och fasta material
  • värdera och analysera användbarhet och begränsningar i både modeller och simuleringsmetoder
  • beskriva olika beräkningsmetoder som används för att beräkna fri energi och kemisk potential och bedöma vilken metod som bör användas för olika typer av kemisk jämvikt
  • analysera kemiskt relevanta frågeställningar med avseende på användningen av olika simuleringsverktyg såsom periodiska randvillkor, parallellberäkningar, klusterförflyttningar och slumptalsgenerering

Innehåll

Molekyldynamik, Monte Carlosimuleringar. Brownsk dynamik. Lagrange- och Hamiltonfunktionen. Utökade Lagrangemetoder. Simulering i olika ensembler. Kraftfält för molekyler, vätskor och fasta material. Flerkropps- och polarisationsmodeller. Tillståndssummor och fri energi. Fasjämvikt och fasövergångar. Simulering i bulk, av ytor, polymerer och kolloider.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projekt och laborationer

Examination

Inlämningsuppgifter samt skriftligt och/eller muntligt prov vid kursens slut 3 hp. Laborationer och projekt 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av den teoretiska delen och laborationerna.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen 1KB353.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin