Utomnordisk fältkurs II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV046

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV046
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2010
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp geovetenskap inklusive 1GV003 Bergarter och jordarter 15 hp eller motsvarande kunskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • i fält observera och dokumentera geovetenskapliga fältförhållanden
  • i fält diskutera och argumentera för olika tolkningar och processer
  • diskutera fältförhållanden/observationer på en professionell nivå
  • skriftligt, muntligt och i skisser och bilder redovisa observationerna.

Innehåll

Fältövningar, exkursioner, studiebesök. Kursen ingår som ett led i internationaliseringen av grundutbildningen. Träning i dokumentation av fältobservationer i text och bild.

Undervisning

Gruppundervisning i fält, exkursioner, seminarier

Examination

Skriftlig/muntlig rapport enligt anvisningar.

Övriga föreskrifter

Kursen kan vara förenad med vissa rese- och boendekostnader. För den student som ej önskar delta arrangeras alternativ undervisning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin