Molekylärmedicinsk teknik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG310

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG310
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

150 hp avklarade kurser inklusive. Alt. 1) 60 hp biologi och 30 hp kemi alt. 2) kemi 60 hp inkl. biokemi 15 hp och biologi 30 hp inklusive molekylärgenetik 15 hp samt i båda fallen Genomfunktion eller Medicinsk genetik och cancer.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar teoretiskt och laborationstekniskt inom ämnesområdet
  • redogöra för och värdera aktuella metoder och tekniker inom forskningsområdet, samt tillämpa några av dessa
  • sammanställa, kritiskt analysera och värdera forskningsresultat samt redovisa dessa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen behandlar huvudsakligen metoder för att studera det humana genomet och förändringar i detta men även post-genomiska metoder för studier av molekylära interaktioner berörs. Exempel på metoder som behandlas är: genotypning vid monogenetiska och komplexa sjukdomar, identifiering och isolering och fuktionell analys av gener, avancerade PCR tekniker, detektion av mutationer, DNA-diagnostik, fluorescence in situ hybridisaton (FISH). DNA-tekniker inom diagnostik och rättsmedicin behandlas liksom tekniker inom funktionell genomanalys, array-teknik för genexpression, komparativ genomik samt vävnadsuttryck, aktuella metoder för analys av epigenetiska reglermekanismer såsom kromatin immunoprecipitation (ChIP). Dessutom behandlas tekniker och apparatur för storskaliga försök inom genotypning och sekvensiering.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgifter och experimentellt laborativt arbete, om möjligt i form av mindre projektarbeten.

Examination

Delkurser: Laborationer 6 hp; Litteraturuppgift 6 hp; Seminarier 3 hp

Deltagande i seminarier, litteraturuppgift och laborationer är obligatoriskt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin