Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG026

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MG026
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N, Molekylär medicin A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut, 21 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete. Goda kunskaper i engelska språket.

Urval: Seriellt: 1. Antagna till masterprogrammet i Molekylär medicin. 2. Andra i mån av plats.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna födjupad kunskap om molekylärdiagnostiska metoder samt dessas

användning inom forskning och medicin.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

redogöra för och värdera aktuella metoder och tekniker inom forskningsområdet, dessas praktiska utförande och användning inom forskning och diagnostik.

teoretiskt formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar inom forskningsfältet och kunna applicera lämpliga metoder.

sammanställa, kritiskt analysera och värdera forskningsresultat samt redovisa dessa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen syftar till att belysa applikationer, strategier och konsekvenser av molekylärdiagnostiska metoder inom forskning och medicin. Aktuella forskningsrön samt utvecklandet av nya metoder och teknologier kommer att behandlas under kursen. Olika metoder för proteinanalys, däribland affinitetsbaserade detektionsmetoder, kommer att behandlas i detalj. Molekylära verktyg och teknologier kommer att illustreras genom exempelvis Affibodies och dess användning för cancerterapi samt LigandTracer för att visa protein-cell interaktioner i realtid. Molekylärdiagnostiska metoder kommer också att illustreras genom praktisk tillämpning av 'Proximity ligation assay (PLA)' för detektion av proteiner i lösning samt detektion av komplex in situ. Olika verktyg som används i det Humana Proteomprojektet kommer att beskrivas, som t.ex. storskalig in situ detektion av proteinuttryck i olika vävnader och cancerformer. Utvecklandet av nya molekylära metoder för att diagnosticera sjukdomar, inkluderande bland annat nanoteknologibaserad diagnostik, kommer att diskuteras.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgifter, presentationer relaterade till aktuella forskningsområden samt problembaserad övningar och experimentella moment. Deltagande i alla nämnda schemalagda aktiviteter är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori och seminarier 4,5 hp; Laboration 3 hp

Delkursen laboration kräver genomförda praktiska moment samt godkänd tillhörande litteraturuppgift. Delkursen teori och seminarier kräver aktivt deltagande examineras genom en skriftlig examination vid kursens slut.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin