Fördjupningskurs inom kirurgisk omvårdnad

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3KR137

Kod
3KR137
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 17 maj 2011
Ansvarig institution
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Allmänt

Kursen är valbar och utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot kirurgisk vård, 60 hp. Den innehåller vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 7,5 hp. Kursen kan även genomföras inom internationellt utbytesprogram.

Behörighetskrav

Antagen till specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot kirurgisk vård 7,5 hp. Godkända kurser Kirurgisk omvårdnad och medicinsk vetenskap 7,5 hp. Specifik omvårdnad och medicinsk behandling inom kirurgisk vård I, 15 hp samt Specifik omvårdnad och medicinsk behandling inom kirurgisk vård II, 7,5 hp.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:.

Kunskaper och förståelse

- visa fördjupade kunskaper om specifik omvårdnad och medicinsk behandling inom valt område för de verksamhetsförlagda studierna

- visa fördjupade kunskaper om pedagogiska teorier och didaktik i samband med information och undervisning

- analysera specialistsjuksköterskans roll som arbetsledare relaterat till fördjupade kunskaper om ledarskap och organisationsmodeller

- visa fördjupade kunskaper om metoder för datainsamling och dataanalys anpassade till empirisk forskning inom kirurgisk vård

Färdighet och förmåga

- med ett helhetsperspektiv planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden för den kirurgiska patienten

- analysera och kritiskt granska maktstrukturer och konfliktfyllda situationer relaterat till ledarskap, gruppdynamik, genusperspektiv och diskriminering

- planera och genomföra undervisning samt instruera olika studentkategorier och vårdpersonal

- utarbeta strategier för implementering av nationella och internationella forskningsresultat samt initiera förändringsarbete inom kirurgisk vård

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- med ett professionellt förhållningssätt förespråka patientens och närståendes rättigheter

- utvärdera sina kunskaper och färdigheter i omvårdnadsarbetet och i sin undervisnings- och ledarfunktion samt reflektera över sin förmåga att omsätta förvärvade kunskaper och erfarenheter i nya situationer

- med ett empatiskt och reflekterande förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och närstående

Innehåll

Etik

Ledarskap

Arbetsmiljö

Pedagogik

Evidensbaserad vård och omvårdnad samt förändringsarbete

OBLIGATORISKA MOMENT

Verksamhetsförlagda studier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning, samt seminarier

Examination

Examination av kursen innebär bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt studentformulerade inlärningsmål, AssCE-formuläret (Löfmark, A. et Thorell-Ekstrand, I., 2009) studieuppgifter och kliniska examinationer relaterade till kursens mål.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Student som ej blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning har rätt att genomgå förnyad verksamhetsförlagd utbildning en gång. (6 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100))

Övriga föreskrifter

Avbruten VFU i förtid

En student kan komma att underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen.

En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och hur och när kontrollen kan äga rum samt hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år.

Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin