Statistiska metoder i fysiken

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA357

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA357
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med grundläggande statistik och 60 hp fysik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för skillnaden mellan Bayes och frekventistisk statistik
  • jämföra olika data och avgöra i vilken grad dessa är kompatibla
  • utföra felbehandling av mätdata och felfortplantning av dessa till slutresultatet
  • genomföra funktionsminimering både analytiskt och numeriskt samt upprätta konfidensintervall
  • utföra hypotesprövning och relatera resultatet till sannolikhet
  • redogöra för olika numeriska metoder för funktionsminimering
  • genomföra avfaltning av en funktion från mätdata

Innehåll

Kursen ger förståelse och praktisk färdighet i att använda statistiska metoder som används inom fysiken. Bayes vs. frekventistisk statistik. Osäkerheter, sannolikhetsfördelningar, förväntningsvärde och varians. Felfortplantning. Parameteruppskattning: momentmetoden, maximum-likelihood, minsta kvadratmetoden. Hypotestester: Chi kvadrat test, signal vs. bakgrund, Kolmogorov-Smirnov test. Funktionsminimering med randvillkor, Numeriska minimeringsmetoder. Avfaltning av funktioner från mätdata.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin