Sjukdomslära

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3KR138

Kod
3KR138
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinarprogrammet, 2 maj 2011
Ansvarig institution
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Behörighetskrav

- Anatomi 7,5 hp (3AN014) - Cellbiologi med biokemi 22,5 hp (3MU121) - Vävnadsbiologi med embryologi 15 hp (3KB008) - Neurobiologi med farmakologi 15 hp (3MU131) - Medicinsk fysiologi 22,5 hp (3MC016)

Mål

Kursen skall träna de studerande i förmågan att självständigt skaffa kunskaper om kroppens olika sjukdomar och översiktligt presentera de större sjukdomsgruppernas kliniska karaktäristiska och behandlingsformer. Kursen skall göra den studerande förtrogen med en del av de experimentella metoder som i dag används för att vinna ny kunskap om sjukdomars patofysiologi samt inhämta kunskaper i medicinsk terminologi. Den ska även ge de studerande en inblick i sjukvårdsapparatens organisation.

Studenten förväntas efter genomgången kurs:

- Kunna redovisa översiktlig kunskap om de större sjukdomsgruppernas epidemiologi och etiologi, deras symtom, behandling och prognos.

- Kunna översiktligt beskriva patofysiologiska mekanismer och läkemedelsterapi och även andra behandlingsformer.

- Kunna översiktligt beskriva moderna diagnostiska metoder.

- Kunna beskriva sjukvårdsapparatens organisation.

- Ha utvecklat sin förmåga att söka, sortera och föra vidare information genom att delta i diskussioner om patientfall, ronder och aktivt arbete med patientjournaler.

Innehåll

Sjukvårdens organisation, sjukdomars etiologi och epidemiologi, symtom samt prognos. Patofysiologiska mekanismer, läkemedelsterapi och andra behandlingsformer. Professionell träning.

Undervisning

Kursen kommer att innehålla föreläsningar och byggas upp utifrån verklighetsnära situationer med patientfall. Undervisningen varvas med laborationer, gästronder, studiebesök, språklig träning, redovisningar och diskussioner. Föreläsningarna ombesörjs av "experter", som både är kliniskt erfarna och forskningsaktiva inom varje sjukdomsområde.

Närvaro är obligatorisk vid laborationer, gästronder, studiebesök, språklig träning, redovisningar och diskussioner.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänt tentamensprov.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin