Bakteriologi med immunologi

10,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3KB013

Kod
3KB013
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 2 maj 2011
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Allmänt

Kursplanen är skapad enligt högskoleförordning gällande från och med 1 juli 2007

Kursplanen är inrättad av Programkommittén för biomedicinarprogrammet 2007-03-26. Revidering beslutad 2011-04-04 av Programkommittén för biomedicinarprogrammet. Giltig från 201114.

Behörighetskrav

- Cellbiologi med biokemi 22,5 hp (3MU121) - Vävnadsbiologi med embryologi 15 hp (3KB008) - Eller motsvarande kurser

Mål

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om bakterier med särskild hänsyn till deras betydelse inom medicinen. Även medicinskt betydelsefulla svamp och parasitinfektioner belyses.

Studenten förväntas efter genomgången kurs:

  • Kunna redogöra för medicinskt relevanta bakteriers och eukaryota mikroorganismers struktur, morfologi och livscykel.
  • Kunna redogöra för mikrobiologisk teknik inklusive substrattillverkning, sterilisering, desinfektion isoleringsmetoder och isoleringsmedier.
  • Kunna redogöra för bakteriesystematik och klassificering av bakterier, speciellt de metoder som används för klassificering.
  • Kunna redogöra för bakteriers tillväxt, fysiologi och metabolism, speciellt de processer som är av betydelse för bakteriers sjukdomsframkallande förmåga.
  • Kunna redogöra för de genetiska mekanismer (konjugation, transduktion och transformation) och genregleringsmekanismer som är av betydelse för bakteriers virulens och antibiotikaresistensutveckling.
  • Kunna redogöra för mekanismer för spridning, virulens, patogenicitet hos patogena mikroorganismer samt metoder för behandling och profylax av medicinskt viktiga mikroorganismer.
  • Kunna redogöra för de faktorer som påverkar patogena mikroorganismers virulens och hur virulens evolverar.
  • Kunna redogöra för medfött respektive förvärvat immunförsvar och deras betydelse vid infektioner.

Innehåll

Bakteriologi, mykologi, parasitologi och immunologi.

Språklig träning.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, studiebesök, seminarier/gruppövningar, språklig träning, demonstrationer och laborationer.

Närvaro är obligatorisk vid studiebesök, seminarier/gruppövningar, språklig träning, demonstrationer och laborationer.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänt tentamensprov.

Möjlighet att komplettera icke godkänd laborationskurs kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin