Kemiska principer II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB001

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB001
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Genomgången kurs Grundläggande kemi/Kemiska principer I, 10 hp eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna

  • relatera intermolekylära krafter till blandningars och lösningars egenskaper beskriva ytaktiva ämnens egenskaper samt redogöra för drivkraften för självassocierande system
  • redogöra för viktiga begrepp för att beskriva olika typer av transportprocesser i lösning samt utföra enkla beräkningar på motsvarande egenskaper
  • utföra laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat
  • beskriva hur kursinnehållet har betydelse för människan och miljön

Innehåll

Intermolekylära krafter och effekter på ämnens fysikaliska egenskaper, ytspänning, ytaktiva ämnen, ledningsförmåga, diffusion, viskositet och sedimentation. Betydelsen av ämnens transportegenskaper och fysikalisk egenskaper inom olikatekniksa tillämpningsområden. Laboratoriemetodik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationerna motsvarar 2 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin