Organisk kemi I

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB410

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB410
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 december 2011
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Genomgången kurs Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna:

  • namnge organiska föreningar från de vanligaste ämnesklasserna
  • använda stereokemiska begrepp för att beskriva den tredimensionella strukturen hos organiska föreningar
  • relatera organiska föreningars kemiska och fysikaliska egenskaper till deras struktur
  • redogöra för grundläggande reaktionsmekanistiska begrepp såsom addition, substitution och elimination inom organisk kemi
  • förklara och redogöra för teknisk framställning och industriell användning av några viktiga organiska föreningar samt göra enklare ekonomiska och miljömässiga bedömningar i samband därmed
  • beskriva strukturen hos några viktiga klasser av biomolekyler och makromolekyler
  • planera och utföra laborativt arbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar
  • dokumentera laborativt arbete i laboratoriejournal samt muntligt och skriftligt kunna redogöra för laborationens resultat

Innehåll

Kemisk bindning, Lewisstruktur, formell laddning, funktionella grupper, molekylers konformationer, kokpunkt/smältpunkt/löslighet som funktion av strukturen, stereokemi, stereokemiska begrepp, syror och baser, pKa, samband mellan struktur och syrastyrka, alkener, alkyner, konjugerade system, aromater, aromaticitet, ljusabsorption, elektrofiler, nukleofiler, additionsreaktioner, substitutions- och elimineringsreaktioner, SN1, SN2, E1, E2, reaktioner hos alkoholer, aminer och etrar, epoxider, karboxylsyraderivat och dess reaktioner, estrar, amider, aldehyders och ketoners reaktioner, radikaler och radikalreaktioner, aromaters reaktioner, kolhydrater, aminosyror, peptider, proteiner, lipider, bulkpolymerer, additionspolymerer, kondensationspolymerer.

Laborationer: Organiska synteser som exemplifierar såväl teori som olika laboratorietekniker som används vid framställning, upprening och karakterisering av organiska föreningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar är obligatoriska. Kommunikationsträning och profilering enligt vald inriktning integrerat med övriga kursmoment.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 5 hp. Godkänt laboratoriearbete motsvarande 4 hp krävs också liksom godkänd kemiprofil/inlämningsuppgift, 1 hp, för att kursen skall godkännas. Kursbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultaten från det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin