Beteendeekologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG319

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG319
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 november 2011
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

150 hp avslutade kurser, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap alt. 2) 90 hp biologi. I båda fallen dessutom fortsättningskursen Ekologi 15 hp.

Mål

Alla djur är selekterade för att vara uppmärksamma på andras beteende, vare sig det gäller artfränder, bytesdjur eller predatorer. Kursen behandlar dessa beteenden som evolverade karaktärer med ett överlevnads- och fortplantningsvärde. Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och kritiskt utvärdera teorier och modeller för sexuell selektion, furagering, parnings- och livhistoriestrategier, socialitet, predation, artbildning och kommunikation
  • redogöra för och kritiskt utvärdera sambandet mellan beteendeekologi och bevarande av biologisk mångfald
  • hantera och redovisa beteendeekologiska problemställningar skriftligt såväl som muntligt
  • självständigt kritiskt granska vetenskapliga texter och teorier.

Innehåll

Sexuell reproduktion, reproduktionssätt och sexuell selektion. Modeller för sexuell selektion, furagering, alternativa parnings- och livshistoriestrategier, samarbete och grupplevande. Sambandet mellan sexuell selektion och artbildning, livshistorieteori, sexuell konflikt och partnermanipulation. Sambandet mellan livshistorieteori, energianvändning, predation och överlevnad. Evolution av kommunikation och design av signaler. Beteendeekologiska bakgrunder till bevarande av artdiversitet. Orientering om aktuell beteendeekologisk forskning med forskningsförberedande inslag.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar (laborationer, dator- och fältövningar), seminarier och grupp- och enskilda litteraturuppgifter. Enskilda arbeten liksom diskussioner och grupparbeten är ett viktigt inslag i kursen. I kursen ingår att hantera och redovisa beteendeekologiska problemställningar skriftligen såväl som muntligen samt självständigt och kritiskt granska vetenskapliga texter och teorier. Deltagande i gruppövningar, seminarier och litteraturuppgifter är obligatoriskt. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Övningar 5 hp.

Delkursen övningar fordrar aktivt deltagande i gruppövningar (laborationer, dator- och fältövningar), seminarier, grupp- och enskilda litteraturuppgifter. Teorikursen omfattas av ett skriftligt prov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin