Regenerativ medicin

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG035

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MG035
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N, Molekylär medicin A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut, 24 november 2011
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna fördjupade kunskaper i ämnet regenerativ medicin, från grundläggande stamcellsbiologi till terapeutiska applikationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

* beskriva olika typer av typer av stamceller och deras specifika egenskaper

* beskriva applicerade metoder för att ersätta skadade eller förstörda celler inkluderande framställandet av levande vävnad, så kallad 'tissue engineering'

* redogöra för olika applikationer inom regenerativ medicin för humana sjukdomar

* redogöra för och värdera aktuella teorier, metoder och tekniker inom forskningsområdet, deras praktiska utförande och tillämpningar

* sammanställa, kritiskt analysera och värdera forskningsresultat samt redovisa dessa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en inblick i aktuell kunskap, möjlig framtida användning och utveckling av regenerativ medicin. Olika typer av stamceller kommer att diskuteras liksom framställning av levande vävnad ('tissue engineering') och deras tillämpning för att påskynda läkningsprocessen vid reparation av skadade vävnader och organ. Grundläggande stamcellsbiologi liksom cellulär programmering och reprogrammering kommer att behandlas. Kliniska tillämpningar av stamcellsterapier för behandling av olika sjukdomar som till exempel Parkinsons, diabetes och cancer kommer att belysas samt olika cell- och genterapier. Laborativa moment inkluderar in vitro differentiering av neuronala samt myeloida stamceller och graden av dessas specialisering kommer att bestämmas genom detektion av mognadsmarkörer med FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting) och immunofluorescens.

Biobankning av stamceller och de etiska aspekterna inom regenerativ medicin kommer att diskuteras samt aktuella kliniska applikationer illustreras. Utvecklandet av nya strategier för att förbättra, ersätta eller reparera celler, vävnader och organ med hjälp av specifikt designade ('biogengineered') cellulära metoder samt nästa generations biomaterial kommer att behandlas under kursen. Kriterier för 'Good laboratory/manufacturing practice '(GLPGMP)' gällande applikationer inom regenerativ medicin kommer att diskuteras liksom riktlinjer och kommersiell utveckling.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgifter, presentationer relaterade till aktuella forskningsområden samt laborativa moment. Deltagande i alla nämnda schemalagda aktiviteter är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori och seminarier 4,5 hp; Laboration 3 hp

Delkursen laboration kräver genomförda praktiska moment samt godkänd tillhörande litteratur-

uppgift. Delkursen teori och seminarier kräver aktivt deltagande och examineras genom en skriftlig examination vid kursens slut.

Övriga föreskrifter

Urval: seriellt: 1. Antagna till masterprogrammet i molekylär medicin, 2. Andra i mån av plats.

Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete är önskvärt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin