Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SB007

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SB007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Serbiska/kroatiska/bosniska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för moderna språk, 18 januari 2012
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även på SKB II som delkurs 2 Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att ge en orientering om främst Serbien, Kroatien samt Bosnien och Hercegovinas historiska utveckling, politiska skeenden och förhållanden i modern tid samt nuvarande aktuella samhällsfrågor, en orientering i kulturspecifika karaktärsdrag i språkområdet såväl som områdets geografi. Därutöver ger utbildningen en inblick i de slaviska språkens historiska utveckling samt en möjlighet till att fördjupa sig i ett skönlitterärt verk.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- i stora drag kunna redogöra för språkområdets historia med betoning på perioden efter 1945

- med hjälp av kurslitteraturen kunna förklara och identifiera faktorer som bidragit till politiska skeenden och förhållanden i modern tid

- kunna beskriva språkområdets nuvarande politiska förhållanden samt aktuella samhällsfrågor

- kunna beskriva och förklara språkområdets kulturspecifika karaktärsdrag

- i stora drag kunna beskriva språkområdets geografiska förhållanden samt kunna nämna viktigare geografiska platser

- översiktligt kunna beskriva de viktigaste grunddragen de slaviska språkens historiska utveckling

- ha läst och kunna referera till en skönlitterär bok från det aktuella språkområdet i översättning eller i original

- kunna tillämpa förvärvade kunskaper i verklighetsförankrade situationer.

Innehåll

Kursen ger en allmän introduktion till i första hand Serbien, Kroatien samt Bosnien och Hercegovina. Kursen omfattar följande delmoment: geografi och religion, politisk historia, folk och språk, kulturspecifik mat, musik och film, litteratur samt Balkan idag.

Undervisning

Kursen är nätbaserad. Studenten arbetar individuellt och hennes/hans aktivitet och engagemang är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Kunskapskontroll och handledning sker via elektronisk kommunikation. Tillgång till en Internetansluten dator är därför en förutsättning.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Under kursen tillämpas både löpande examination av vissa moment i form av inlämnings- och redovisningsuppgifter och en skriftlig avslutande hemtentamen. Den löpande examinationen kan vara muntlig eller skriftlig och den kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för on-line seminarier), eller vara sådan som studenten utför på egen hand. Detaljerad plan för sådana aktiviteter redovisas vid kursens början.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs SKB I och SKB II. Kursen kan tillgodoräknas på SKB II som delkurs 2 Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin