Makromolekylers struktur och funktion

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG349

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG349
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N, Tillämpad bioteknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

150 hp avklarade kurser inklusive alt. 1) 60 hp biologi och 30 hp kemi alt. 2) 90 hp biologi alt. 3) antagen till masterprogrammet i kemi, inriktning biokemi.

Mål

Det övergripande målet med denna kurs är att ge studenten avancerade kunskaper om relationen mellan makromolekylers struktur och funktion. Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grunderna för biologiska makromolekylers uppbyggnad och egenskaper
  • förklara grunderna i biologisk katalys
  • förklara mekanismer för hur viktiga biologiska processer sker och kontrolleras: t.ex. cellsignalering, transkription, och translation
  • förklara uppbyggnad av komplex som ribosomer och virus och av aggregat som filament och tubuli
  • redogöra för principerna för de viktigaste metoderna för strukturanalys: röntgenkristallografi, NMR och elektronmikroskopi och analysera kvaliteten i de modeller som metoderna leder till
  • använda databaser med information om struktur och funktion
  • använda och analysera resultat av metoder för förutsägelse av sekundär- och tertiärstruktur av makromolekyler.

Innehåll

Grundläggande makromolekylär struktur, DNA, RNA, proteiner, lipider och kolhydrater. Veckningsprocessen. Strukturell bakgrund till makromolekylers dynamik. Bindningsspecificitet, katalys och kooperativitet.

Makromolekylers funktion belyst av ett antal exempel. Kristallisation av proteiner. Biologiska stukturdatabaser.

Strukturanalys och klassificering av proteiner i strukturfamiljer. Relation mellan sekvens, struktur och funktion.

Datormodellering av sekundärstruktur och tredimensionell struktur av proteiner och nukleinsyra baserad på sekvensdata.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, datorövningar, seminarier och litteraturprojekt. Deltagande i datorövningar, seminarier och litteraturprojekt är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 8 hp; Datorövningar och laborationer 3 hp; Litteraturprojekt 4 hp

Teorin examineras genom ett skriftligt prov. Datorövningar och laborationer fordrar aktivt deltagande. För introduktionen till masterstudier fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport, och genomförd studieplanering. För de studenter som istället genomför ett litteraturprojekt redovisas detta skriftligt.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt med 1BG351 Biomolekylers struktur och funktion 10 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin