Kvantkemi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB267

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB267
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi eller fysik. Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • redogöra för de centrala delarna av teorin för Hartree-Fock-metodik, open-shell system, Slaterdeeterminanter, statisk och dynamisk elektronkorrelation och olika elektronkorrelationsmetoder såsom DFT, CI, CASSCF och MPx
  • redogöra för de centrala aspekterna av olika kvantmekaniska modeller, metoder och teorier för beskrivning av fasta material, ytor och gränssnitt , med fokus på periodiska system, och även uppvisa viss kunskap om icke-periodiska kondenserade system
  • redogöra för vissa av de grundläggande principerna för alternativa metoder att beskriva stora system, till exempel QM/MM, som kan användas både för molekyler och material.
  • använda vissa av ovanstående modeller och metoder i praktiska kvantkemiska beräkningar och göra en adekvat tolkning av resultatet och förstå forskningsartiklar i kvantkemi på en grundläggande nivå

Innehåll

Hartree-Fock-teori, DFT-teori, open-shell systems, Slaterdeterminanter, CI, MPx, statisk och dynamisk elektronkorrelation, basset, energy core potentials, plana vågor, kvantkemiska modeller för beskrivning av omgivningseffekter i olika typer av kondenserade systemvätskor, periodiska beräkningar för fast fas och ytor (ur ett kemiskt perspektiv), vissa hybridmetoder såsom QM/MM, potentialenergiytor, elektroniska egenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, två datorlaborationer (1,5 dagar vardera) med skriftlig rapport, en individuell litteraturuppgift som presenteras muntligt inför gruppen och lämnas in.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationer och litteraturprojektnlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna/litteraturuppgiften.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen 1KB257.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin